Folkhälsomyndigheten föreslår att ANDTS-arbetet förstärks

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Utvecklingen har sett olika ut inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS, under den senaste tioårsperioden. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Till exempel är det färre i befolkningen som röker dagligen, medan snusningen har ökat både bland skolelever och vuxna. Nu föreslår Folkhälsomyndigheten att det förebyggande arbetet förstärks.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att stödja genomförandet av politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar, ANDTS, år 2021–2025. I rapporter som nu överlämnas till regeringen bedömer Folkhälsomyndigheten utvecklingen av tillgänglighet, användning, skador och dödlighet på nationell nivå. Myndigheten lämnar också förslag på förstärkta insatser för ett kunskapsbaserat ANDTS-arbete på lokal och regional nivå.

Av rapporteringen framgår att utvecklingen inom ANDTS i vissa fall har varit positiv under den senaste tioårsperioden, medan utmaningar kvarstår inom andra områden.

– Vi ser till exempel att rökningen har minskat, medan snusandet ökat bland både skolelever och vuxna. Vuxnas spel om pengar har minskat, men inte ungas. Bland vuxna har narkotikaanvändningen ökat, medan riskkonsumtionen av alkohol minskar något generellt i befolkningen. De här olika tendenserna visar tydligt att insatserna för samverkan, uppföljning och kunskapsstöd inom ANDTS-området behöver prioriteras och utvecklas, säger enhetschef Anna Månsdotter.

Ohälsa kopplad till ANDTS

Den samlade bilden är att ohälsan kopplad till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar fortsatt är omfattande, och innebär negativa konsekvenser för individen, anhöriga och för samhället. Dessutom är skillnaderna i ANDTS-problem utifrån exempelvis kön, socioekonomisk situation och födelseland betydande.

I rapporteringen redovisar Folkhälsomyndigheten hur organiseringen av stöd för kunskapsbaserat ANDTS-förebyggande arbete kan stärkas på lokal och regional nivå. Förslagen handlar om samordning av nationell förvaltning av ANDTS-metoder, ett gemensamt forum för prioriteringar av kunskapsbehov, att utveckla förståelsen av vad ett kunskapsbaserat arbete innebär för olika aktörer, och att stärka samverkan mellan ANDTS- och folkhälsoområdet.

– En samordnad nationell förvaltning av ANDTS-metoder kan bidra, men ansvaret för ett kunskapsbaserat arbete måste delas av myndigheter, regioner, kommuner och ideella organisationer. För att samhällets insatser ska bli effektiva behöver de bygga på både vetenskaplig och praktisk kunskap. De behöver också beakta skillnader i lokala problembilder och förutsättningar för arbetet, säger enhetschef Anna Månsdotter.

Läs mer