Covid-19 och folkhälsa

Lyssna

Här hittar du material om konsekvenser av covid-19-pandemin på folkhälsan och folkhälsoarbetet.

Covid-19-pandemin har satt fokus på att folkhälsan är beroende av många samhällsområden och att många aspekter av folkhälsan påverkas. Förutom de direkta konsekvenserna på sjuklighet och dödlighet kan pandemin och smittskyddsåtgärderna påverka hälsan indirekt genom att förutsättningarna för hälsa påverkas. Genom att identifiera konsekvenser av covid-19-pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv kan hälsofrämjande och förebyggande insatser prioriteras och planeras på lokal och regional nivå.

Material som specifikt gäller pandemin, smittskyddsrekommendationer och vaccination finns på sidorna:

Covid-19 och hiv

I den här rapporten har vi sammanställt kunskapsläget gällande sjuklighet, dödlighet och pandemins psykosociala utfall för personer som lever med hiv.

Covid-19 och hiv – Ett kunskapsunderlag baserat på en snabb litteraturöversikt (rapid review)

Kunskapssammanställningar om covid-19 hos barn och unga

Hur har förekomsten och smittspridningen av covid-19 sett ut bland barn och unga under pandemin? I rapporterna nedan har vi sammanfattat utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Sverige och kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga under olika perioder av pandemin.

Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin

Faktabladet beskriver resultaten av en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2020 bland barn i grundskolan. Faktabladet redovisar grundskoleelevers upplevelser om hur pandemin har påverkat deras liv och vardag, både i och utanför skolan.

Påverkan på skolbarns vardagsliv under covid-19-pandemin

Suicid under covid-19-pandemins tidiga skede

Det har funnits oro för att antalet suicid ska öka under covid-19-pandemin. En stor multinationell observationsstudie visar dock att förekomsten av suicid tycks vara i stort sett oförändrad eller minskad under den studerade perioden. Läs mer i faktabladet där resultaten sammanfattas.

Ingen ökning av suicid i covid-19-pandemins tidiga skede

Ingen större förändring av psykisk hälsa under pandemins första år

I det här faktabladet redovisar vi svensk statistik över psykiska besvär, psykiatriska tillstånd, suicid och suicidförsök under 2020. Lätta stress- och sömnbesvär ökade under hösten 2020, men inte nedstämdhet eller svåra psykiska besvär. Antalet suicid eller vårdade för suicidförsök steg inte heller. Läs mer i faktabladet.

Små förändringar i psykisk hälsa under covid-19-pandemin i Sverige

Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan

Covid-19-pandemin har en direkt påverkan på människors hälsa genom sjukdom och dödlighet i covid-19, men folkhälsan kan också påverkas indirekt. Det kan exempelvis handla om förändringar i psykisk ohälsa och levnadsvanor på grund av smittskyddsåtgärder eller att förutsättningarna för hälsa påverkas genom förändrade livsvillkor och levnadsförhållanden. Folkhälsomyndigheten har följt utvecklingen och analyserat konsekvenserna av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv.

Resultaten presenterades i ett seminarium den 5 maj 2021:

Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan

Hälsa och förutsättningar för hälsa under pandemin

I rapporten "Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?" ger vi en första samlad bedömning av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser på folkhälsan under 2020 utifrån folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa. I faktabladet "Så påverkade covid-19-pandemin folkhälsan under 2020" sammanfattas rapporten.

Här hittar du också en kartläggande litteraturöversikt om pandemins konsekvenser för studenter:

Har covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna påverkat gymnasieungdomars och universitets- och högskolestudenters hälsa och levnadsvanor?

Hur har folkhälsoarbetet påverkats under pandemin?

I rapporten "Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete" beskrivs pandemins konsekvenser för det folkhälsoarbete som bedrivs på lokal och regional nivå. Det handlar exempelvis om effekter på insatser inom vård och omsorg, skola och förskola, socialtjänst och ideella organisationer, samt vilka olika målgrupper som påverkats av dessa. Beskrivningen av covid-19-pandemins konsekvenser kan utgöra ett stöd för den lokala och regionala nivån för att återuppta folkhälsoarbetet efter pandemin, och för att bedöma om vissa insatser eller grupper behöver prioriteras extra. Detta kan i sin tur ha betydelse för folkhälsan och därmed för att uppnå de folkhälsopolitiska målen.

Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Oro för att inte få vård under pandemin

I faktabladet "Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre" beskrivs att varannan person var orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin under våren 2020. Var femte sökte inte eller avbokade redan bokad vård eller tandvård. Oro för att inte få vård under pandemin var större hos personer i åldern 70-84 år och fler i den åldern än i övriga åldersgrupper hade undvikit att faktiskt söka vård.

Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre

Smittskyddsåtgärdernas påverkan på liv och hälsa bland äldre personer

I rapporten "Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19" beskrivs dels hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som kunnat undvikas genom rekommendationen men också om kunskap om konsekvenserna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Underlaget är ett stöd i det fortsätta arbetet med att förebygga och minska negativa konsekvenser till följd av covid-19.

Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19

ANDT-förebyggande arbete i coronans tid

I e-publikationen "Sverige förebygger alkohol, narkotika, dopning och tobak under covid-19-pandemin" gör vi en uppföljning av lokalt och regionalt ANDT-arbete under 2020 med fokus på hur insatser och verksamheter påverkades av pandemin och smittskyddsåtgärderna. I denna publikation redovisar vi hur länsstyrelser, kommuner och stadsdelar bedömer att det regionala och lokala hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet påverkades. Vi undersöker också om kommunernas demografiska och socioekonomiska förhållanden kan kopplas till skillnader mellan kommuner i hur deras verksamheter påverkades. Vi ser att aktörer på alla nivåer kan ha nytta av uppföljningen och resultaten i den strategiska planeringen och utvecklingen av ANDT-arbetet.

Sverige förebygger alkohol, narkotika, dopning och tobak under covid-19-pandemin