Vad är folkhälsovetenskap och hur definieras ett folkhälsoproblem?

Lyssna

Folkhälsoarbetet ska baseras på kunskap och utgår därför från folkhälsovetenskap och andra relevanta forskningsdiscipliner. Arbetet handlar bland annat om att förebygga folkhälsoproblem och folksjukdomar som har allvarliga konsekvenser för befolkningen eller samhället.

Vad är folkhälsovetenskap?

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som genererar och systematiserar kunskap om befolkningens hälsa och om åtgärder som syftar till att bevara och förbättra hälsan. Det handlar om att studera faktorer som kan påverka människors hälsa och välbefinnande, till exempel miljöfrågor, sociala förhållanden och levnadsvanor. Det handlar också om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Folkhälsovetenskap är det kunskapsområde som det praktiska folkhälsoarbetet måste ha som stöd för att vara kunskapsbaserat.

Vad är ett folkhälsoproblem och vad är en folksjukdom?

Ett folkhälsoproblem definieras av att det drabbar minst 1 procent av befolkningen och innebär allvarliga konsekvenser för befolkningen och samhället. Problemets uppkomst och orsaker bör vara kända, och förebyggande åtgärder måste ha visat sig ha effekt. Åtgärderna måste vara riskfria och accepteras av befolkningen. Det måste även finnas tillräckliga resurser, det vill säga någon form av hälsoekonomisk bedömning måste ha gjorts. Det måste också finnas en organisation för att genomföra åtgärderna.

En folksjukdom är en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.