מיר אַרבעטן פֿאַר יעדנס רעכט צו זײַן געזונט

אונדזערע אויפֿגאַבעס זײַנען צו אַנטװיקלען און אונטערשטיצן די געזעלשאַפֿטלעכע אַרבעט װעגן פּראָטעזשירן געזונט, פֿאַרהיטן קראַנקײטן און באַשיצן די באַפֿעלקערונג קעגן פֿאַרשײדענע געזונט־סכּנות.