Lagar och förordningar

Miljöbalk (1998:808)

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter