Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet är en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som drivs som ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. I mötesplatsen samlas frågor som rör den sociala dimensionen i hållbar utveckling och som ytterst handlar om att bidra till att utjämna de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen.

Läs mer på www.motesplatssocialhallbarhet.se

De välfärdstjänster som produceras inom regioner, landsting och kommuner kan bidra till att minska hälsoklyftorna och det är i det sammanhanget som Folkhälsomyndighetens samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting ska ses.

De senaste åren har stora insatser gjorts på regional och lokal nivå för att få en tydligare bild av hälsans fördelning i befolkningen och vad det är som påverkar samhällets hållbarhet. Några exempel på detta är Malmö stad, Västra Götaland och Östergötland. En viktig källa till inspiration har varit det arbete som gjordes inom ramen för det omfattande WHO- programmet Social determinants of health under ledning av professor Sir Michael Marmot. Arbetet syftade till att utjämna hälsoskillnaderna och resulterade i rapporten Closing the Gap in a generation.

Mer information

Closing the gap in a generation