Avdelningen ansvarar för säkerhetsfrågor som omfattar lokalsäkerhet vad gäller byggnader, larm, brand, skalskydd m.m. Även IT-säkerhet, infrastrukturens och klienters skydd inklusive attacker, spam, virus och användarfel samt informationssäkerhet ryms i uppdraget.

Avdelningen har ansvar för att våra fastigheter och vår tekniska utrustning är säker, valideras, underhålls och fungerar optimalt för våra användare. Vi stödjer verksamheten genom att aktivt utveckla, implementera och förvalta myndighetens strategi, policy och standarder för informationsteknik.

Säkerhet och miljö ska finnas med i varje beslut vi tar. Tillgänglighet, lyhördhet och återkoppling är viktiga för oss.

Avdelningen ska bidra till att myndigheten tillhandahåller verktyg för budget och ekonomisk uppföljning, följer god redovisningssed, och ansvarar för de finansiella delarna i årsbokslutet. Vi ansvarar för att upprätta inköpsavtal och samordna gemensamma inköp samt att myndigheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling.

Avdelningen ansvarar för personalarbetet inom Folkhälsomyndigheten. Med personalarbete avses bland annat kompetensförsörjning, personal- och löneadministration, chefsutveckling, likabehandling och arbetsrättsliga frågor. Vi ansvarar även för frågor om lönebildning och lönesättning, samverkan med lokala fack, kollektivavtal, förhandlingar, personalstatistik samt arbetsmiljö och hälsa. Avdelningen ger stöd till myndighetens chefer i interna personalkonsultativa och personalsociala frågor, vid rehabilitering och andra individuella insatser.

Avdelningen består av sju enheter:

  • Enheten för arkiv och registratur
  • Enheten för ekonomi och upphandling
  • Enheten för fastighet och säkerhet
  • Enheten för IT
  • Enheten för juridik
  • Enheten för personal
  • Enheten för verksamhetsplanering och uppföljning