Avdelningen tar emot vårdens inrapportering av smittsamma sjukdomar och vi utvecklar och driver effektiva system för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsförekomsten i befolkningen.

Vi bedriver löpande övervakning för att följa hälsoläget och tidigt upptäcka förändringar, gör uppföljning av utförda interventioner och framtagande av prognoser för effekt av möjliga interventioner.

På avdelningen utvecklar vi övervakningssystem och har hand om register och databaser som vi använder för att övervaka sjukdomsläget, analysera och följa upp t ex faktorer som påverkar folkhälsan och vaccinationsprogrammen. Vid myndigheten finns epidemiologer, statistiker, hälsoekonomer och modellerare som gör kvantitativa analyser och driver metodutvecklingen. Analyserna resulterar i kunskapsprodukter och rekommendationer för exempelvis Sveriges smittskydd, särskilt sårbara gruppers hälsa och för att förebygga psykisk ohälsa.

Avdelningen samordnar myndighetens arbete med beredskap och riskanalyser samt erbjuder operativt stöd till landstingen i utbrottsutredningar. Avdelningen har det samordnande ansvaret för arbetet med antibiotikaresistens, vårdhygien och vaccinationsprogrammen. Avdelningen medverkar även i utvecklingen av det internationella arbetet inom sina ansvarsområden.

Avdelningen består av sju enheter:

  • Antibiotika och vårdhygien
  • Beredskap och krishantering
  • Epidemiologi och hälsoekonomi
  • Folkhälsorapportering
  • Statistik och register
  • Vaccinationsprogram
  • Övervakning och samordning