Avdelningen har ett nationellt samordningsansvar på flera områden, däribland hiv- och STI-förebyggande arbete, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, suicidförebyggande arbete, psykisk hälsa, spel om pengar samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Andra viktiga uppgifter är tillsynsvägledning enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt enligt miljöbalkens regler om hälsoskydd, och klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Avdelningen ansvarar vidare för olika datainsamlingar, baserat på egna undersökningar, sammanställning av data från andras studier samt insamling av registerdata. Vi fördelar även olika typer av statsbidrag samt bidrar och medverkar i utvecklingen av det internationella arbetet inom ansvarsområdet. Avdelningen har även normerande uppgifter inom främst alkohol- och tobaksområdena samt ansvarar för viss tillsyn.

Avdelningen består av åtta enheter:

  • Alkoholprevention
  • Drogprevention
  • Hälsa och sexualitet
  • Hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention
  • Miljöhälsa
  • Psykisk hälsa och uppväxtvillkor
  • Samordning och analys ANDT
  • Tobaksprevention