Intresseanmälan avseende hälsofrämjande och ANDT- förebyggande arbete i skolmiljö - utvärdering av implementering

ANMÄLAN STÄNGD: Handläggning pågår. Folkhälsomyndigheten avser att initiera uppdragsforskning inom området hälsofrämjande och förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) med skolan som arena.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap. Specifikt önskar Folkhälsomyndigheten ta fram ett kunskapsunderlag och låta utvärdera framgångsrika och hållbara faktorer vid implementering av ANDT-förebyggande arbete med grundskolan som arena. Syftet är att få kunskap kring vilka processer och faktorer som främjar en lyckosam och beständig implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Uppdraget genomförs inom ANDT-strategins delmål:

 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.

Med särskilt fokus på insatsområde "En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov".

Hälsofrämjande och ANDT förebyggande arbete i skolan - utvärdering av implementering

Uppdraget syftar till att:
Utvärdera implementeringsprocesser av en hälsofrämjande och ANDT-förebyggande insats, där effekten av den valda insatsen är känd (dvs. insatsen är utvärderad sedan tidigare). Fokus ska vara på förutsättningar som främjar en varaktig implementering.

Följande aspekter är relevanta i utvärderingen:

 • Vilka aspekter främjar respektive hindrar implementering av hälsofrämjande alternativt ANDT-förebyggande arbete i skolan?
 • Vilka förutsättningar är avgörande för att skolpersonal ska kunna bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på ANDT?

Folkhälsomyndigheten utser lämplig genomförare utifrån en bedömning baserat på nedan angivna krav och kriterier. Ett detaljerat uppdrag samt projektplan utarbetas därefter i samverkan mellan utsedd genomförare och Folkhälsomyndigheten.

Krav vid bedömning av intresseanmälan

 • Projektansvarig ska vara disputerad.
 • Projektansvarig ska ha relevant samt dokumenterad erfarenhet och kompetens.
 • Den/de som ska utföra arbetet ska ha erfarenhet av angiven forskningsmetodik samt av ämnesområdet.
 • Projektansvarig ska vara knuten till ett universitet eller en högskola.

Kriterier för bedömning av intresseanmälan

Inkomna ansökningar kommer att bedömas i sin helhet, i konkurrens med övriga intresseanmälningar, utifrån följande kriterier:

 • Studiedesign och metod
 • Tidsplan
 • Genomförbarhet
 • Etiska överväganden och bedömning av behov av etikprövning
 • Budget
 • Kompetens och erfarenhet hos de sökande vad gäller angiven forskningsmetodik samt av implementerings- och interventionsforskning
 • Samverkan med relevanta samarbetsparter

Anvisningar för intresseanmälan

Inkommen intresseanmälan ska omfatta ett förslag till projektplan enligt följande:

 • Projektets titel samt Folkhälsomyndighetens referensnummer 01764-2018
 • Bakgrund och problem- och omvärldsanalys (max 300 ord)

Utvärderingsplan:

 • Syfte och frågeställningar (max 200 ord)
 • Metod/studiedesign/upplägg (max 500 ord)
 • Tid- och aktivitetsplan
 • Översiktlig budget

Samt en beskrivning av:

 • Projektmedarbetare
 • Erfarenhet inom föreslagen studies ämnesområde (max 200 ord)
 • Eventuella samarbetsparter

Omfattning

Uppdraget ska genomföras från och med överenskommet datum 2018 och slutrapporteras till Folkhälsomyndigheten senast den 30 november 2019. Uppdraget pågår under 2018 och fortsätter därefter under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte 2019.

Uppdragets upplägg, resultat och spridning regleras i en överenskommelse som tas fram i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Arbetet ska ske i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och resultera i en skriftlig rapport på svenska där resultatet presenteras i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

Folkhälsomyndigheten kommer att ha äganderätt till material, analyser och resultat.

Redovisning

Delrapportering och slutredovisning av resultat ska ske med Folkhälsomyndigheten vid de tidpunkter som fastställs i överenskommelsen.

Intresseanmälan

Ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast klockan 23.59 onsdagen den 20 juni 2018 och ska skickas till: info@folkhalsomyndigheten.se

Följande ska anges i ämnesraden: Intresseanmälan om utvärdering av implementering. Dnr 01764-2018.

Läs den nationella ANDT-strategin

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

Gå till toppen av sidan