Intresseanmälan avseende utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp

ANMÄLAN STÄNGD: Handläggning pågår. Folkhälsomyndigheten avser att initiera uppdragsforskning inom området alkohol- och tobaksförebyggande arbete med lokalsamhället som arena.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika, dopning- och tobaksområdet (ANDT) i Sverige. Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap. Specifikt önskar Folkhälsomyndigheten utvärdera tillsynsmetoden kontrollköp, en metod som innebär att kommunen har möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl och tobaksvaror förvissar sig om att kunden fyllt 18 år.

Effekt-, process- och ekonomisk utvärdering

Uppdraget innehåller:

 • Effektutvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp
 • Processutvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp
 • Beräkning av kostnader för genomförande av tillsynsmetoden kontrollköp

Följande frågeställningar är relevanta:

Effektutvärdering:

 • Vilken effekt har kontrollköp på näringsidkarens rutiner för kontroll av åldersgräns?
 • Vilken effekt har kontrollköp på tillgängligheten av tobak respektive alkohol för ungdomar under 18 år?
 • Finns det skillnader i den eventuella effekten av kontrollköp baserat på geografiskt område med avseende på t.ex. socioekonomi?

Processutvärdering:

 • Vilka faktorer på kommunnivå har främjat ett genomförande av kontrollköp?
 • Är en eventuell effekt av tillsynsmetoden kontrollköp relaterad till kommunens metodföljsamhet?

Ekonomisk utvärdering:

 • Vilka kostnader är förenat med genomförandet av kontrollköp?
 • Är kontrollköp en kostnadseffektiv tillsynsmetod?

Folkhälsomyndigheten kommer att välja lämplig genomförare utifrån en bedömning baserat på nedan angivna krav och kriterier. Ett detaljerat uppdrag samt projektplan utarbetas därefter i samverkan mellan utsedd genomförare och Folkhälsomyndigheten.

Krav vid bedömning av intresseanmälan

 • Projektansvarig ska vara disputerad.
 • Projektansvarig ska ha relevant samt dokumenterad erfarenhet och kompetens.
 • Den/de som ska utföra arbetet ska ha erfarenhet av angiven forskningsmetodik samt av ämnesområdet.
 • Projektansvarig ska vara knuten till ett universitet eller en högskola.

Kriterier för bedömning av intresseanmälan

Inkomna ansökningar kommer att bedömas, i konkurrens med övriga intresseanmälningar, enligt följande kriterier:

 • Studiedesign och metod
 • Relevans
 • Genomförbarhet inklusive tidsplan
 • Etiska överväganden och bedömning av behov av etikprövning
 • Budget
 • Kompetens och erfarenhet hos de sökande vad gäller angiven forskningsmetodik samt utvärdering av förebyggande arbete
 • Samverkan med relevanta samarbetsparter

Anvisningar för intresseanmälan

Inkommen intresseanmälan ska omfatta ett förslag till projektplan enligt följande:

 • Projektets titel samt Folkhälsomyndighetens referensnummer 01765-2018
 • Bakgrund och problem- och omvärldsanalys (max 300 ord)
 • Syfte och frågeställningar (max 200 ord)
 • Metod/studiedesign/upplägg (max 500 ord)
 • Tid- och aktivitetsplan
 • Budget

Samt en beskrivning av:

 • Projektmedarbetare
 • Erfarenhet inom föreslagen studies ämnesområde (max 200 ord)
 • Eventuella samarbetsparter

Omfattning

Uppdraget ska genomföras från och med överenskommet datum 2018 och slutrapporteras till Folkhälsomyndigheten senast den 30 november 2019. Uppdraget pågår under 2018 och fortsätter därefter under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte 2019 och i konkurrens med övriga pågående projekt.

Uppdragets upplägg, resultat och spridning regleras i en överenskommelse som tas fram i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Arbetet ska ske i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och resultera i en skriftlig rapport på svenska där resultatet presenteras i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

Folkhälsomyndigheten kommer att ha äganderätt till material, analyser och resultat.

Redovisning

Delrapportering och slutredovisning av resultat ska till Folkhälsomyndigheten vid de tidpunkter som fastställs i överenskommelsen.

Intresseanmälan

Ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast klockan 23.59 onsdagen den 20 juni 2018 och ska skickas till: info@folkhalsomyndigheten.se med kopia till projekt.andt@folkhalsomyndigheten.se

Följande ska anges i ämnesraden: Intresseanmälan för effektutvärdering av kontrollköp. Dnr 01765-2018.

Läs den nationella ANDT-strategin

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

Gå till toppen av sidan