Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området hivprevention under 2018

ANMÄLAN STÄNGD. Handläggning pågår.
Med utgångspunkt i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (2017) avser Folkhälsomyndigheten att initiera uppdragsforskning inom området hivprevention.

Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med de folkhälsopolitiska målområdena 7 och 8 samt de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Viktiga perspektiv för uppdragen är jämlika och jämställda förutsättningar. Studierna syftar till att uppfylla strategins delmål:

 1. Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når relevanta målgrupper, såväl som hela befolkningen
 2. Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion
 3. Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas

Det går att anmäla intresse för såväl kvantitativa som kvalitativa studier, samt interventionsstudier och kartläggningar.

Krav vid bedömning av intresseanmälan

 • Projektansvarig ska vara disputerad.
 • Projektansvarig ska ha relevant samt dokumenterad erfarenhet och kompetens.
 • Den/de som ska utföra arbetet ska ha erfarenhet av angiven (forsknings)metodik samt av ämnesområdet.

Kriterier för bedömning av intresseanmälan

Inkomna ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Relevans utifrån den nationella strategin
 • Genomförbarhet
 • Studiedesign och metod
 • Etiska överväganden och bedömning av behov av etikprövning
 • Budget
 • Kompetens och erfarenhet hos den sökande vad gäller angiven (forsknings) metodik samt av ämnesområdet
 • Samverkan med relevanta samarbetsparter

Anvisningar för intresseanmälan

Inkommen intresseanmälan ska omfatta ett förslag till projektplan enligt följande:

 • Projektets titel samt Folkhälsomyndighetens referensnummer 00186-2018
 • Bakgrund och problem- och omvärldsanalys (max 300 ord)
 • Syfte och frågeställningar
 • Metod/studiedesign/upplägg (max 300 ord)
 • Tid- och aktivitetsplan
 • Budget

Samt en beskrivning av:

 • Föreslagna projektmedarbetare
 • Erfarenhet inom föreslagen studies ämnesområde
 • Projektets förankring i organisationen och med eventuella samarbetsparter

Omfattning

Totalt fördelas högst 3 miljoner kronor mellan uppdragen för användning under 2018. Varje uppdrags upplägg, resultat och spridning regleras i en överenskommelse som tas fram i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Forskningsuppdragen ska resultera i en skriftlig rapport på svenska där resultatet presenteras i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

Redovisning

Delrapportering och slutredovisning av resultat ska ske med Folkhälsomyndigheten vid de tidpunkter som fastställs i respektive överenskommelse.

Intresseanmälan

Ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast klockan 23.59 måndagen den 5 februari 2018 och ska skickas till: info@folkhalsomyndigheten.se

Följande ska anges i ämnesraden: Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området hivprevention under 2018. Dnr 00186-2018.

Den nationella strategin mot hiv/aids på regeringens webbplats

Gå till toppen av sidan