Litteraturöversikt om kostnadseffektivitet i främjande och förebyggande insatser för ANDTS, fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa och suicid

ANMÄLAN STÄNGD: Handläggning pågår. Folkhälsomyndigheten avser att initiera uppdragsforskning om kostnadseffektivitet i främjande och förebyggande insatser kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa och suicid.

Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund och fästa särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Arbetet för positiva trender och ökad jämlikhet i olika aspekter av hälsa bör beakta aspekter av resurser och nytta för samhället. Prioriteringar i detta avseende görs ofta med hälsoekonomiska utvärderingar, oftast kostnadseffektivitetsanalys, som sätter kostnader i relation till besparingar och hälsovinster.

Levnadsvanor i form av fysisk aktivitet, matvanor, bruk av alkohol, narkotika, tobak och spel (ANDTS), psykisk ohälsa och suicid utgör en betydande andel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Konsekvenserna av ohälsa, sjukdom, skador och förtidig död är dessutom kostsamma för såväl individer som samhälle. Folkhälsomyndigheten har därför såväl instruktionsbaserade uppdrag som särskilda regeringsuppdrag gällande samordning, uppföljning och kunskapsstöd om levnadsvanor och psykisk ohälsa.

Inför den tidigare propositionen om mål för folkhälsan genomfördes en inventering av kostnadseffektivitet inom folkhälsoområdet. Slutsatsen var att det bara fanns enstaka studier med ojämn kvalitet och att det fanns exempel på både kostnadseffektivt folkhälsoarbete och på motsatsen. Folkhälsomyndigheten bedömer att kunskapen om hälsoekonomiska utvärderingar inom områdena hälsosamma levnadsvanor, ANDTS samt psykisk hälsa och suicid bör uppdateras.

Uppdraget

Uppdraget innebär att genom litteraturöversikt sammanställa hälsoekonomiska utvärderingar av främjande och förebyggande insatser kopplade till levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS, psykisk hälsa och suicid. Sammanställningen ska även undersöka om och hur jämlikhetsaspekter har beaktats i analysen.

Slutrapporten ska innehålla:

 • Kartläggning av kostnadseffektivitetsanalyser inom nämnda områden
 • Redogörelse för i vilken utsträckning och på vilket sätt studierna har beaktat jämlik hälsa
 • Samlad bedömning av insatsernas kostnadseffektivitet

Följande metodaspekter gäller för genomförandet:

 • Sammanställningen av forskningen ska genomföras med något av de arbetssätt som presenteras i Folkhälsomyndighetens handledning för litteraturöversikter.
 • Litteraturöversikten ska innehålla vetenskapligt publicerade studier eller så kallad ”grå litteratur” av god kvalitet.
 • Insatserna ska ha bäring på främjandet av positiva eller förebyggandet av negativa aspekter kopplade till fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS, psykisk hälsa eller suicid.
 • Insatserna kan vara såväl universella som riktade, såväl ”up-stream” som ”down-stream”, och ska i möjligaste mån vara genomförda utanför hälso- och sjukvården.
 • Insatserna ska vara utvärderade med lämplig studiedesign gällande bedömning av effekter medan de hälsoekonomiska utvärderingarna kan avse såväl utvärderingar begränsade till uppföljningsperioden som modellstudier.
 • De hälsoekonomiska utvärderingarna ska vara genomförda med kostnadseffektivitetsanalys och med kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) eller sjukdomsjusterade levnadsår (DALY) som utfallsmått.
 • De hälsoekonomiska utvärderingarna bör vara genomförda ur ett samhällsperspektiv, det vill säga kostnader för insatsen och eventuella besparingar ska inkluderas oavsett individ eller samhällssektor. Det är också önskvärt med känslighetsanalys ur ett hälso-och sjukvårdsperspektiv.
 • Avgränsningar gällande publiceringsår och geografisk kontext avgörs i dialog med Folkhälsomyndigheten baserat på omfattningen av litteraturen.
 • Arbetet ska innehålla en kartläggning av litteraturen med ändamålsenlig kategorisering (t.ex. uppdelat på levnadsvana, insatstyp, arena, ålders- eller målgrupp) och en samlad bedömning av kunskapsläget gällande kostnadseffektivitet.
 • I samband med utforskningen och sammanställningen av litteraturen beskrivs om, och i så fall hur, aspekter av jämlikhet mellan grupper om kön, socioekonomi, födelseland, sexuell läggning, osv. har beaktats.

Folkhälsomyndigheten kommer att välja lämplig genomförare utifrån en bedömning baserat på nedan angivna krav och kriterier. Ett detaljerat uppdrag samt projektplan utarbetas därefter i samverkan mellan utsedd genomförare och Folkhälsomyndigheten.

Krav vid bedömning av intresseanmälan

 • Organisationen ska vara en statlig myndighet.
 • Projektansvarig ska vara disputerad.
 • Projektansvarig ska ha relevant samt dokumenterad erfarenhet och kompetens.
 • Den/de som ska utföra uppdraget ska ha erfarenhet av angiven metodik.

Kriterier för bedömning av intresseanmälan

Inkomna ansökningar kommer att bedömas, i konkurrens med övriga intresseanmälningar, enligt följande kriterier:

 • Metodaspekter
 • Tidsplan
 • Genomförbarhet
 • Budget
 • Kompetens och erfarenhet hos de sökande vad gäller hälsoekonomiska analyser
 • Kompetens och erfarenhet hos de sökande vad gäller litteraturöversikter
 • Kompetens och erfarenhet av frågeställningar inom folkhälsoområdet
 • Samverkan med relevanta samarbetsparters

Anvisningar för intresseanmälan

Inkommen intresseanmälan ska omfatta ett förslag till projektplan enligt följande:

 • Projektets titel samt Folkhälsomyndighetens referensnummer 02292-2018
 • Bakgrund och problem- och omvärldsanalys (max 300 ord)
 • Syfte och frågeställningar (max 200 ord)
 • Metod för genomförandet (max 500 ord)
 • Tid- och aktivitetsplan
 • Budget

Samt en beskrivning av:

 • Projektmedarbetare
 • Erfarenhet inom uppdragets ämnesområde, dvs. litteraturöversikter, hälsoekonomisk utvärdering och folkhälsa med betoning på levnadsvanor (max 300 ord)
 • Eventuella samarbetsparter

Omfattning

Uppdraget ska genomföras från och med överenskommet datum 2018 och slutrapporteras till Folkhälsomyndigheten senast den 31 mars 2019. Uppdraget pågår under 2018 och fortsätter därefter under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte 2019.

Uppdragets upplägg, resultat och spridning regleras i en överenskommelse som tas fram i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Arbetet ska ske i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och resultera i en skriftlig rapport på svenska där resultatet presenteras i enlighet med uppdragsbeskrivningen.
Folkhälsomyndigheten kommer att ha äganderätt till material, analyser och resultat. Men uppdragstagaren får publicera vetenskapliga artiklar eller på annat sätt sprida resultaten efter slutfört uppdrag eller efter skriftligt godkännande av Folkhälsomyndigheten.

Redovisning

Delrapportering och slutredovisning av resultat ska ske med Folkhälsomyndigheten vid de tidpunkter som fastställs i överenskommelsen.

Intresseanmälan

Ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast klockan 23.59 den 27 augusti 2018 och ska skickas till: info@folkhalsomyndigheten.se.

Följande ska anges i ämnesraden: Intresseanmälan för litteraturöversikt om kostnadseffektivitet i främjande och förebyggande insatser inom områdena fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS, psykisk hälsa och suicid. Dnr 02292-2018.

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:35, Mål för folkhälsan

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020)

Visualisering av den globala sjukdomsbördan från Global burden of Disease Project, IHME

Kontakt

Martin Norman
010-205 22 06

Gå till toppen av sidan