Att söka bidrag

Lyssna

Här kan du se en övergripande beskrivning av ärendeprocessen från att en ansökan kommit in till att vi betalar ut medel och ni återrapporterar uppdraget. Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive statsbidrag samt skicka in de handlingar som vi behöver. Ansökan är öppen under en viss period. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid.

Vad händer när en ansökan skickats in?

Det är viktigt att inkomma med ansökan i rätt tid. För sent inkommen ansökan avvisas.

  1. Ansökningarna granskas för att se att de uppfyller alla formella krav. Myndigheten begär in kompletteringar om det saknas någon handling. Ansökan måste vara komplett vid beslut om fördelning om medel.
  2. Parallellt sker en bedömning av hur ansökan uppfyller övergripande och specifika kriterier som angetts i uppdraget.
  3. Myndigheten genomför skattekontroll avseende idéburna/ideella organisationer innan medel beviljas samt inför varje utbetalning. Beviljat belopp betalas inte ut om en registrerad skatteskuld kvarstår vid skattekontroll innan utbetalning. Aktuell organisation kontaktas.
  4. Myndigheten fattar beslut om vilka organisationer eller projekt som ska få medel. Medel fördelas endast om regeringen beviljat statsbidrag till Folkhälsomyndigheten i det syfte och det år ansökan avser.
  5. För dem som fått medel beviljade betalas pengarna ut enligt plan som framgår av informationsbilagan till beslutet.
  6. De organisationer och projekt som fått medel beviljade ska året efter återrapportera hur de använt medlen. Information och anvisning om hur återrapportering sker lämnas till bidragstagaren och publiceras på myndighetens webbplats.
  7. Folkhälsomyndigheten granskar inkommen återrapportering från bidragstagaren som består av verksamhets- och ekonomisk redovisning. Medel ska vara särredovisade i bokföringen. Folkhälsomyndigheten kan begära in utdrag ur ekonomisystem och kopior som styrker kostnaderna. Medel som inte har använts under det år bidraget avser ska återbetalas.
  8. Folkhälsomyndigheten återrapporterar uppdraget till regeringen.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en verksamhet som är tydligt avgränsad, både i form av slutprodukt och tidsperiod. Tidsperioden kan vara max tre år, men ansökan och beslut sker för ett år i taget. Projektbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat. Projektbidraget passar särskilt bra för att testa en ny eller kreativ idé. Efter tre år går det bra att gå från att söka projektbidrag till verksamhetsbidrag för en verksamhet som är tänkt att bli långsiktig.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en eller flera målinriktade verksamheter. Med målinriktad verksamhet menas att aktiviteterna på längre sikt ska bidra till den aktuella förordningens eller det aktuella regeringsuppdragets syfte. Verksamheten kan pågå under en längre tid. Verksamhetsbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag som är till för att finansiera organisationers basverksamhet, det vill säga sådant som är nödvändigt för organisationens existens eller grundläggande verksamhet. Det kan till exempel innebära kostnader för kansli, administration och anställda.

Redovisning av medel

Alla organisationer som fått bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel via mejl.

Den ekonomiska redovisningen som ideella organisationer lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Mer om redovisning av medel

Kontroll av skuld, likvidation eller konkurs

Folkhälsomyndigheten lämnar inte bidrag till ideella organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs. Kontroll sker inför beslut om beviljande av medel och vid varje utbetalning under bidragsåret.

Styrdokument och övergripande villkor

Det finns olika dokument som styr hur Folkhälsomyndigheten får fördela medel. Myndigheten har därför formulerat ett antal övergripande kriterier som alltid ska beaktas vid fördelning av medel, om inget annat anges i regeringsbeslut gällande ett enskilt uppdrag vilket då framgår av underlaget för ansökan.

Förordningar för specifika uppdrag

Information om digital signering

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett sätt att få samtycke eller godkännande av elektroniska dokument eller formulär. Folkhälsomyndigheten kan i dagsläget enbart validera e-underskrivna handlingar som är PDF-filer.

Information om e-underskrifter

Det framgår i informationen under respektive statsbidrag om e-signatur är tillåten.