Vad händer när en ansökan skickats in?

 1. Folkhälsomyndigheten tar emot och registrerar ansökan. Det är viktigt att inkomma med ansökan i rätt tid. Försent inkommen ansökan avvisas.
 2. Ansökningarna granskas för att se att de uppfyller alla formella krav. Myndigheten begär in kompletteringar om det saknas någon handling. Ansökan måste vara komplett vid beslut om fördelning om medel.
 3. Därefter sker en bedömning av hur ansökan uppfyller övergripande- och specifika kriterier som angetts i uppdraget.
 4. Myndigheten fattar beslut om vilka organisationer eller projekt som ska få medel. Medel fördelas endast om regeringen beviljat statsbidrag till Folkhälsomyndigheten i det syfte och det år ansökan avser.
 5. När det formella beslutet om fördelning har fattats publiceras det på myndighetens webbplats och ett skriftligt beslut skickas med post till alla som kommit in med en ansökan.
 6. För dem som fått medel beviljade betalas pengarna ut enligt en bestämd plan som framgår av beslutet.
 7. Myndigheten genomför skattekontroll avseende idéburna/ideella organisationer före och efter medel beviljats. Beviljat belopp betalas inte ut om en registrerad skatteskuld kvarstår vid skattekontroll innan utbetalning. Aktuell organisation kontaktas.
 8. De organisationer och projekt som fått medel beviljade ska återrapportera hur de använt medlen. Information och anvisning om hur återrapportering ska ske lämnas till bidragstagaren och publiceras på myndighetens webbplats.
 9. Förändringar av plan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt av Folkhälsomyndigheten.
 10. Folkhälsomyndigheten granskar inkommen återrapportering från bidragstagaren som består av verksamhets- och ekonomisk redovisning. Medel ska vara särredovisade i bokföringen. Folkhälsomyndigheten kan begära in utdrag ur ekonomisystem och kopior som styrker kostnaderna. Medel som inte har använts under det år bidraget avser ska återbetalas.
 11. Folkhälsomyndigheten återrapporterar uppdraget till regeringen.

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som idéburen/ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp. Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen. Fem prisbasbelopp för år 2017 är 224 000 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsnämnden.

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Revision avseende verksamhetsbidrag och projektbidrag bestyrks i en revisorsrapport (intyg) som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens ”Finansiella rapport”. För bidrag som överstiger (fem prisbasbelopp)ska revision enligt ISA 805 genomföras; denna granskning utmynnar i en s.k. oberoende revisors rapport (av Folkhälsomyndigheten refererad till som ”intyg”). Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut samt anvisning för finansiell rapportering och revision.

Här kan du se ett exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word-dokument, 50 kB)

Kontroll av skuld, likvidation eller konkurs

Folkhälsomyndigheten lämnar inte bidrag till ideella organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs. Kontroll sker inför beslut om beviljande av medel och vid varje utbetalning under bidragsåret.

Styrdokument och övergripande villkor

Det finns olika dokument som styr hur Folkhälsomyndigheten får fördela medel. Myndigheten har därför formulerat ett antal övergripande kriterier som alltid ska beaktas vid fördelning om medel, om inget annat anges i regeringsbeslut gällande ett enskilt uppdrag vilket då framgår av underlaget för ansökan.

Övergripande villkor

Förordning med instruktion (SFS 2013:1020) (PDF, 35 kB)

Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2014:1546) (PDF, 21 kB)

Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2016:89) (PDF, 27 kB)

Regleringsbrev (PDF, 123 kB)

Förordningar för specifika uppdrag

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar