Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2020, regionala och lokala ideella organisationer

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2021.

Redovisning av verksamhetsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och länk till digital blankett för redovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Du kan även nå den digitala blanketten genom att följa länken nedan.

Det är viktigt att läsa anvisningarna innan du fyller i blanketten. Logga in med de inloggningsuppgifter (e-post adress till den person organisationen uppgett som kontaktperson) som användes vid ansökningstillfället. Du kommer automatiskt till rätt formulär som avser er organisations redovisning när du loggat in.

Redovisning av verksamhetsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2021.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2020

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och projektbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 41 miljoner kronor till 35 regionala och lokala organisationer.

Organisationer som beviljats medel

Relaterad information

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar