Organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2020

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020 års organisations- och verksamhetsbidrag psykisk hälsa ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 26 februari 2021.

Redovisning av organisations- och verksamhetsbidrag 2020

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar blankett för återredovisning per mejl till organisation som beviljats medel.

Redovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 26 februari 2021.

Beslut om beviljat statsbidrag 2020

Folkhälsomyndigheten fördelar i enlighet Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för 2020, statsbidrag i form av organisations- och verksamhetsbidrag till en eller flera ideella nationella organisationer som arbetar med samverkan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa.

Bidraget är en kombination av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Syftet är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Bidraget kan tilldelas en eller flera rikstäckande ideella organisationer som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. Organisationens verksamhet ska ske till övervägande del inom Sverige. Organisationsbidrag ges till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda medan verksamhetsbidrag ges till verksamhet eller insatser som inte är tydligt tidsbegränsade eller av tillfällig natur. För året 2020 inkom en ansökan.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att dela ut sammanlagt 5 miljoner kronor i organisations- och verksamhetsbidrag för 2020 till organisationen NSPH.

OrganisationBeviljat belopp (kr)
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 5 000 000

Läs mer