Organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet 2020

Lyssna

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2020-års medel ska vara inkommen 30 april 2021.

Redovisning

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av 2020 års medel ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2021.

Att tänka på vid redovisningen

På myndigheten kommer både utredare, handläggare och ekonomer att granska redovisningen.

Begäran om kompletteringar och förtydliganden avseende återrapporteringen kan därför komma från mer än en person på myndigheten.

Den ekonomiska redovisning som ni lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Om beviljat bidrag överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kr för 2020) krävs granskning och undertecknande av auktoriserad eller godkänd revisor.

Information om revisorsgranskning

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formulärets budgetdel innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in för att redovisa

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället för 2020 års bidrag. Inloggning kan göras av den person som ni angivit som kontaktperson för 2020 års bidrag.

Har ni problem med inloggning eller andra tekniska problem, skicka e-post till bidrag@folkhalsomyndigheten.se

Till redovisningen

Beslut om vilka som fick bidrag 2020

Totalt inkom 9 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökte organisationsbidrag för motsvarande cirka 14 miljoner kronor.

I regleringsbrevet för 2020 erhöll Folkhälsomyndigheten ytterligare 3,5 miljoner kronor som skulle betalas ut till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk, i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02384/FS) gällande uppdrag att stödja genomförandet av den nya lagen om tobak och liknande produkter.

I utlysningen fördelades totalt cirka 9,5 miljoner kronor till 9 organisationer.

OrganisationBeviljat belopp (kr)
Lärare mot tobak 692 000
Psykologer mot tobak 567 000
Sjuksköterskor mot tobak 590 000
Tandvård mot tobak 655 000
Läkare mot tobak 718 000
Tobakspreventiva nätverket i landsting och
regioner (TPRL)
209 000
Tobaksfaktaoberoende tankesmedja 3 131 000
Riksförbundet VISIR (vi som inte röker) 409 000
Stiftelsen en rökfri generation 2 524 000

Relaterad läsning

Fördelade medel