Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention – ideella organisationer 2020

Lyssna

Redovisning av medel: Redovisning av 2020 års medel inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast 18 februari 2021.

Redovisning

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av 2020 års medel inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn i migration ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 18 februari 2021.

Att tänka på vid redovisningen

Har er organisation fått tilläggsbidrag med särskilt fokus på covid-19, ska detta redovisas under delmål 5.

På myndigheten kommer både utredare och ekonomer att granska redovisningen.

Begäran om kompletteringar och förtydliganden avseende återrapporteringen kan därför komma från mer än en person på myndigheten.

Den ekonomiska redovisning som ni lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Om beviljat bidrag överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kr för 2020) krävs granskning och undertecknande av auktoriserad eller godkänd revisor.

Information om revisorsgranskning

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formulärets budgetdel innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Logga in för att redovisa

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Inloggning kan göras av den person som ni angivit som kontaktperson för 2020 års bidrag.

Det är den personens e-postadress som ska användas vid inloggningen.

Har ni problem med inloggning eller andra tekniska problem skicka e-post till bidrag@folkhalsomyndigheten.se

Till återredovisningen

Beslut om beviljat statsbidrag 2020

Folkhälsomyndigheten fördelade 37 571 400 kronor till 49 organisationer i verksamhetsbidrag 2020 inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn i migration.

Sammanställning av fördelade medel

Totalt ansökte 59 organisationer om statsbidrag motsvarande drygt 108 miljoner kronor.

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända (regleringsbrev 2020, anslag 1:8). Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

De beviljade organisationerna gavs under året möjlighet att komma in med kompletterande ansökan om tilläggsmedel för verksamheten med anledning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten fattade beslut om att fördela ytterligare 16 015 744 kronor som tillägg till tidigare beslut om medel till verksamheter som bedriver insatser riktade direkt till personer i behov av stöd alternativt till anhöriga och andra personer i deras omgivning mot bakgrund av situationen med covid-19.

Relaterad läsning