Organisationsbidrag för hiv/STI-prevention 2021 till ideella riksorganisationer

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå, enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 13 organisationer.

Sammanställning med fördelning av medel

Organisationsbidrag enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2021.

Tabell. Listan över riksorganisationer som beviljats organisationsbidrag.
ÄrendenummerOrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03358-2020 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 363 000 200 000
03870-2020 Posithiva Gruppen 200 000 200 000

Beslut om vilka som beviljats organisationsbidrag för 2021

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av organisationsbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022.

Relaterad information

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar