Psykisk hälsa – Organisations- och verksamhetsbidrag för år 2021

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa för 2021 är nu klar.

Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.

Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Beslut om organisations- och verksamhetsbidrag 2021

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 5 miljoner kronor till organisationen NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Sammanställning med fördelning av medel

OrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 5 000 000 5 000 000

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i november/december 2021. Återredovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 24 februari 2022.

Läs mer