Information och kriterier för projektbidrag inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) 2021

Lyssna

Kunskap som tas fram genom de olika utvecklingsprojekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och om relevant till andra folkhälsoområden såsom spel om pengar och psykisk hälsa.

Kriterier för bidrag till utvecklingsprojekt 2021

  1. Projektet ska ha använt ett digitalt ANDT-förebyggande arbetssätt under 2020 eller 2021.
  2. Uppföljningen ska realistiskt kunna slutföras under 2021.
  3. Sökande kan vara kommuner, länsstyrelser, regioner och ideella organisationer. I den mån samverkan sker med universitet och högskola eller annan organisation ska sökande beskriva formerna för samverkan.
  4. En uppföljningsplan ska bifogas ansökan. Planen ska beskriva hur uppföljningen ska genomföras, vilka typer av resultat som förväntas och vilken kompetens som finns för genomförandet av uppföljningen. Medel kan användas för att anlita sådan kompetens om detta inte finns inom organisationen.
  5. Ansökan ska innehålla en plan för hur det digitala arbetssättet kan fortsätta tillämpas och förvaltas efter projekttidens slut, med hänsyn till eventuell anpassning av arbetssättet utifrån det som framkommer i uppföljningen.
  6. Projektet ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Om ovanstående kriterier är uppfyllda kommer projekt innehållande nedanstående tilläggskriterier att prioriteras:

  • Projekt som berör ANDT och gruppen äldre eller
  • Projekt som berör ANDT ur ett samsjuklighetsperspektiv (t.ex. ANDT och psykisk hälsa eller ANDT och spel om pengar) eller
  • Projekt som berör ANDT och grupper med migrationsbakgrund, funktionsnedsättning, eller hbtqi-personer

Mer information om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla finns att läsa i ansökningsformulärets klickbara hjälptexter.

Övrig information

Ansökan gäller projekt

Med projekt avses en i tid avgränsad verksamhet som är definierad, skiljer sig från den sökande organisationens ordinarie verksamhet och syftar till att resultera i någon form av slutprodukt

Projektmedel kan sökas endast för kalenderåret 2021.

Inkommen ansökan

Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar och utifrån ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna, kvalitet och genomförbarhet samt ekonomiskt utrymme. Folkhälsomyndigheten avser att meddela beslut om beviljade projekt under juni 2021. Beslut kan inte överklagas.

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stödtill de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan i nära anslutning till medlens användning. Tilldelade medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhets- och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar.

De resultat och erfarenheter som projekten genererar kan komma att publiceras i Folkhälsomyndighetens egna rapporter och/eller på webbplatsen.

Läs mer

Projektbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande digitala ANDT-arbetet 2021