Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers arbete med att förebygga suicid bland hbtqi-personer, samt framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan exempelvis användas till olika projekt som kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas endast för ett år i taget.

Folkhälsomyndigheten avser att fördela fyra miljoner kronor för år 2021.

Sammanställning med fördelning av medel

Totalt inkom 14 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt projektbidrag för motsvarande cirka 6,2 miljoner kronor.

Alla organisationer som ansökt om medel för 2021 får sitt beslut via e-post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt en särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av projektbidrag för år 2021 ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2022. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen kring årsskiftet 2021/2022.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention riktat till HBTQI-personer för år 2021
OrganisationAnsökt belopp Beviljat belopp
RFSL Ungdom

352 000 kr

352 000 kr

Stiftelsen Kyrkans SOS

554 000 kr

554 000 kr

Ericastiftelsen

700 000 kr

700 000 kr

RFSL Örebro

357 000 kr

357 000 kr

RFSL

330 000 kr

330 000 kr

RFSL Stockholm

588 000 kr

588 000 kr

Relaterad läsning