Psykisk hälsa och suicidprevention – Verksamhetsbidrag för ideella organisationer 2021

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE. Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid, enligt förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Bidraget ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationers arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete. Bidraget ska även förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 50 miljoner kronor till 50 organisationer.

Sammanställning med fördelning av medel

Totalt inkom 69 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt verksamhetsbidrag för motsvarande cirka 139 miljoner kronor.

Se sammanställning över de organisationer som beviljats verksamhetsbidrag.

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt en särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2021 ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2022. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen kring årsskiftet 2021/2022.

Relaterad läsning

Fördelning verksamhetsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention 2021

Tabell. Sammanställning över de organisationer som beviljats verksamhetsbidrag inom området för psykisk hälsa och suicidprevention för år 2021.
OrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
Riksföreningen Äldres Hälsa 859 000 400 000
Spädbarnsfonden 1 655 000 800 000
Barnrättsbyrån Sverige 790 000 790 000
Tjejzonen 1 568 000 1 200 000
Föreningen SHEDO 1 032 000 1 032 000
Anhörigas Riksförbund 2 315 000 1 406 000
Under Kevlaret 725 000 600 000
Ericastiftelsen 3 483 000 1 000 000
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 839 000 600 000
RFSL 2 283 000 1 400 000
Schizofreniförbundet 624 000 624 000
Equmenia 1 138 000 600 000
Föreningen Tillsammans 671 000 400 000
Stiftelsen Trygga Barnen 825 000 800 000
Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk funktion 2 008 000 1 000 000
Sveriges Fontänhus Riksförbund 970 000 970 000
Frivilligorganisationen Agape Göteborg 1 367 000  900 000
Elevernas riksförbund (f d SVEA) 345 000 345 000
Autism- och Aspergerförbundet 888 000 750 000
Föräldraföreningen Mot Narkotika 600 000 600 000
Scouterna 1 766 000 1 100 000
Stiftelsen Fryshuset 1 300 000 1 300 000
Maskrosbarn 1 320 000 800 000
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS 544 000 544 000
nxtME 350 000 350 000
Barnens rätt i samhället, Bris 1 682 000 1 682 000
Riksförbundet Hjärnkoll 2 000 000 1 200 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH 936 000 800 000
Suicidprevention i väst, SPIV 3 002 000 1 000 000
Rise 661 000 184 000
Rädda Barnens Riksförbund 3 476 000 1 200 000
Mamma till Mamma 1 652 000 450 000
Drömmen om det goda 1 797 000 800 000
Män för jämställdhet 2 000 000 1 400 000
Reacta 7 473 000 900 000
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES 3 252 000 1 300 000
Suicide Zero 6 415 000 1 400 000
Riksförbundet Attention 955 000 640 000
Läkare i Världen 1 781 000 900 000
Mind 11 683 000 4 000 000
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 6 069 000 2 000 000
Föreningen Tilia 4 835 000 1 300 000
Svenska Röda Korset 3 921 000 1 300 000
Förbundet S:t Lukas 6 416 000 1 800 000
Miljöverkstan Flaten 668 000 400 000
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 2 192 000 1 600 000
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 569 000 450 000
Ideella föreningen En Frisk Generation 1 183 000 1 183 000
Hej Främling! 1 146 000 800 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 1 230 000 1 000 000