Organisationsbidrag för spelförebyggande verksamhet 2021

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av organisationsbidrag till ideella organisationer för sin verksamhet inom området spelförebyggande arbete.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att två ideella organisationer får organisationsbidrag 2021 för sin verksamhet inom spelförebyggande arbete.
Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (SFS 2015:456).

Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse vars huvudsakliga verksamhet är att arbeta spelförebyggande och som har bedrivit verksamhet i minst två år.

Stödet utbetalas i enlighet med förordningen och regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2021 och Folkhälsomyndigheten har fördelat 3,5 miljoner kronor till ideella organisationer.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

Sammanställning med fördelning av medel

Organisationsbidrag för att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska skadeverkningar av spel om pengar (enligt förordning 2015:456).

Tabell. Lista med fördelning av medel
ÄrendenummerOrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
04539-2020 Spelberoendegruppen 3 500 000 1 680 000
04518-2020 Spelberoendes riksförbund 4 300 000 1 820 000

Utbetalning av ekonomiskt bidrag

En första utbetalning av ekonomiskt bidrag sker i nära anslutning till beslut om bidrag. Resterande utbetalningar av ekonomiskt bidrag sker i förskott med en fjärdedel per kvartal.

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2021-års medel skickas ut till organisationerna under februari 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2021 är 238 000 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Läs mer