Suicidprevention – Projektbidrag till ideella organisationer 2021 – pågående projekt

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Pågående projekt får fortsatt finansiering för 2021 inom området suicidprevention.

Syftet med projektbidraget är fortsatt att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel har fördelats till projekt som exempelvis handlar om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Beslut om vilka som fick bidrag 2021

Utlysningen riktades till organisationer med pågående projekt för arbete med suicidprevention under 2020. Samtliga organisationer inkom med en ansökan för 2021. I utlysningen har 10 miljoner kronor fördelats till 10 projekt. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd kan inte överklagas.

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Listan över de ideella organisationer som beviljats projektbidrag.
ÄrendenummerOrganisationProjektnamnBeviljat belopp
05126-2020 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH Anhörigstöd psykisk hälsa 800 000
05142-2020 Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation Ökad kunskap om svår PANS och koppling till suicidalitet och allvarliga självskadebeteenden - bemötande, diagnos, behandling och suicidprevention 1 098 000
05153-2020 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH Good Enough 492 000
05205-2020 Riksförbundet Hjärnkoll Vi pratar om livet - män 70+ ÅR 2 1 600 000
05218-2020 Frivilligorganisationen Agape Göteborg Suicidprevention genom den aktiva handlingen - En utvärdering av Agape 2017-2020 1 300 000
05228-2020 Suicide Zero Våga Fråga-e 1 400 000
05235-2020 Suicide Zero Digitala säkerhetsplaner 1 000 000
05243-2020 Män för jämställdhet Suicid år 2 1 000 000
05246-2020 Betaniastiftelsen Efterlevandestöd vid suicid - sorgen efter den som inte orkade leva 438 000
05247-2020 Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES Grundutbildning efterlevandestöd 872 000

Redovisning

De organisationer som fått bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts senast den 25 februari 2022. Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat. När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i november/december 2021.

Redovisa online (inloggning krävs)

Ansökan

Ansökan skulle vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 9 november 2020. Beslut om fördelning av projektbidrag meddelades i januari 2021.