Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2021

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att en organisation får verksamhetsbidrag 2021 för sin verksamhet med telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordningen om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Statsbidraget har kunnat sökas av juridisk person som utan vinstintresse uppfyller följande förutsättningar:

  • genomför telefon- och webbaserade stödinsatser i enlighet med vad som anges i 2 § (SFS 2017:811) inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar,
  • tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde,
  • har en långsiktig inriktning på verksamheten,
  • baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap inom respektive område samt tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt,
  • har organisatorisk eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet inom det relevanta området samt
  • utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt

Stödet utbetalas i enlighet med förordningen och regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2021 och Folkhälsomyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till ideella organisationer.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2021 (enligt förordning 2017:811).

Tabell. Listan över organisationer som beviljats bidrag.
OrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO 16 500 000 15 000 000
Den ideella föreningen mänsklig vision 900 000 Avslag
Spelberoendes riksförbund 300 000 Avslag

Utbetalning av ekonomiskt bidrag

En första utbetalning av ekonomiskt bidrag sker i nära anslutning till beslut om bidrag. Resterande utbetalningar av ekonomiskt bidrag sker i förskott med en fjärdedel per kvartal.

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2021-års medel skickas ut till organisationerna under februari 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.
Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2021 är 238 000 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Läs mer