Projektbidrag för hiv/STI-prevention 2022 till ideella organisationer på regional och lokal nivå

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av projektbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå, enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 40,48 miljoner kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2022.

Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Sammanställning med fördelning av medel

Projektbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Tabell. Listan över de 17 regionala och lokala organisationer som beviljats projektbidrag.
ÄrendenummerOrganisationSökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03291-2021 Lokal Kamratföreningen Oasen Syd 239 000 239 000
03318-2021 RFSL Örebro 750 000 750 000
03373-2021 Noaks Ark Östergötland 775 000 775 000
03381-2021 Noaks Ark Norra Norrland 1 370 000 875 000
03405-2021 RFSU Uppsala 1 665 000 1 220 000
03410-2021 RFSL Piteå älvdal 112 000 112 000
03412-2021 Lokal Kamratföreningen Oasen Mitt 178 000 93 000
03421-2021 Lokal Kamratföreningen Oasen Väst 241 000 241 000
03429-2021 RFSU Umeå 1 698 000 1 050 000
03446-2021 Posithiva Gruppen Norr 99 000 50 000
03448-2021 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 385 000 385 000
03449-2021 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 1 000 000 700 000
03450-2021 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 340 000 220 000
03451-2021 RFSL Luleå och norra Norrbottens län 365 000 180 000
03452-2021 Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 1 100 000 1 000 000
03453-2021 RFSL Kronoberg 71 000 71 000
03460-2021 RFSL Västernorrland 200 000 190 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2022

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2022 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av projektbidrag för år 2022 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2023. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022 års medel skickas ut till organisationerna under december 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.