Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2022 till ideella organisationer på regional och lokal nivå

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå, enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 40,48 miljoner kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2022.

Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Tabell. Lista över de 15 organisationer som har beviljats verksamhetsbidrag.
Ärendenr.OrganisationSökt beloppBeviljat belopp
03022-2021 RFSL Göteborg 2 086 000 2 020 000
03337-2021 Noaks Ark Stockholm 6 100 000 5 950 000
03351-2021 RFSU:s Lokalavdelning i Göteborg 2 358 000 2 358 000
03357-2021 RFSL Rådgivningen Skåne 5 285 000 2 512 000
03394-2021 RFSU Malmö 2 600 000 2 600 000
03411-2021 Positiva Gruppen Väst 2 770 000 2 350 000
03413-2021 RFSL Skaraborg 221 000 180 000
03418-2021 Positiva Gruppen Syd 2 597 000 2 150 000
03423-2021 Noaks Ark Mosaik 1 996 000 1 496 000
03424-2021 Convictus 1 700 000 1 700 000
03432-2021 RFSU Stockholm 2 672 000 2 672 000
03439-2021 RFSL Sjuhärad (Libeté) 403 000 323 200
03440-2021 Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland 3 135 000 1 700 000
03447-2021 RFSL Stockholm 6 223 000 4 320 000
03455-2021 Posithiva Gruppen 2 189 000 517 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2022

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2022 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av projektbidrag för år 2022 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2023. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022 års medel skickas ut till organisationerna under december 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.