Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2022 till ideella riksorganisationer

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag och organisationsbidrag till ideella riksorganisationer enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 21 miljoner kronor i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2022.

Bidraget kan sökas av riksorganisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2022.

Tabell. Listan över riksorganisationer som beviljats verksamhetsbidrag.
Ärendenr. Organisation Sökt belopp (SEK) Beviljat belopp (SEK)
03290-2021 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 343 000 320 000
03335-2021 Läkare i Världen 878 000 878 000
03354-2021 Föreningen GayCamp 150 000 50 000
03376-2021 Förbundet Blödarsjuka i Sverige 50 000 50 000
03380-2021 Föreningen Stockholm Gay Life (ideell förening) 550 000 350 000
03398-2021 Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU 2 336 000 2 000 000
03403-2021 Hiv-Sverige 3 273 000 2 400 000
03409-2021 Riksförbundet Noaks Ark 4 950 000 4 200 000
03419-2021 RFSL 6 430 000 5 800 000
03444-2021 Kvinnocirkeln Sverige (KCS) 437 000 350 000
03454-2021 RFSL Ungdom 1 272 000 800 000
03456-2021 Posithiva Gruppen 3 823 000 3 300 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2022

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2022 får sitt beslut per e-post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av projektbidrag för år 2022 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2023. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022-års medel skickas ut till organisationerna under december 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.