Projektbidrag till ideella organisationer för arbete med suicidprevention riktat till hbtqi-personer 2022

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE. Fördelning av medel i form av projektbidrag till ideella organisationer för arbete med att förebygga självmord riktat till hbtqi-personer.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela tre miljoner kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2022.

Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers arbete med att förebygga suicid bland hbtqi-personer, samt framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan exempelvis användas till olika projekt som kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. Medel beviljas endast för ett år i taget.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention riktat till HBTQI-personer för år 2022
ÄrendenummerOrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03567-2021 Föreningen Tillsammans 253 000 253 000
03569-2021 RFSL - Riks 277 000 277 000
03595-2021 RFSL Stockholm 603 000 603 000
03629-2021 Ericastiftelsen 2 747 000 1226 000
03640-2021 Stiftelsen Kyrkans SOS 934 000 641 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2022

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2022 får sitt beslut per e-post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av projektbidrag för år 2022 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2023. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022 års medel skickas ut till organisationerna under december 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.