Verksamhetsbidrag för ideella organisationer 2022 inom psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid, enligt förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2022 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 60 miljoner kronor till 48 organisationer.

Statsbidraget kan sökas av ideella riksorganisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationers arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag enligt förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Tabell. Sammanställning över de organisationer som beviljats verksamhetsbidrag inom området för psykisk hälsa och suicidprevention för år 2022.
ÄrendenummerOrganisationAnsökt belopp (SEK)Beviljat Belopp (SEK)
3206-2021 Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige (FDF) 830 000 830 000
03301-2021 Barnrättsbyrån Sverige 894 000 894 000
03372-2021 Riksföreningen Äldres Hälsa 895 000 450 000
03395-2021 Föreningen SHEDO 1 285 000 1 000 000
03399-2021 Stiftelsen Trygga Barnen 1 000 000 1 000 000
03426-2021 Frivilligorganisationen Agape Göteborg 1 520 000 1 520 000
03435-2021 Hela Människan 490 000 490 000
03438-2021 Schizofreniförbundet 702 000 702 000
03478-2021 Spädbarnsfonden 1 938 511 977 000
03479-2021 Mamma till Mamma 1 836 000 800 000
03482-2021 Autism- och Aspergerförbundet 503 000 503 000
03486-2021 Suicide Zero 5 470 000 1 750 000
03487-2021 Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 2 254 000 1 300 000
03492-2021 Riksförbundet HOBS 2 175 000 1 700 000
03495-2021 Anhörigas Riksförbund 2 287 000 1 400 000
03497-2021 Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 1 065 000 1 065 000
03508-2021 Mind 10 590 000 4 000 000
03512-2021 Miljöverkstan 410 000 410 000
03516-2021 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH 1 437 000 800 000
03518-2021 Elevernas riksförbund 584 000 300 000
03519-2021 Sveriges Fontänhus Riksförbund 2 258 000 1 770 000
03527-2021 Tjejzonen 1 944 000 1 447 000
03528-2021 Equmenia 2 122 000 800 000
03535-2021 Föreningen Tilia 3 200 000 1 300 000
03552-2021 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 6 069 000 2 100 000
03558-2021 Svenska Röda Korset 4 372 000 2 200 000
03568-2021 Rädda Barnens Riksförbund 2 856 000 2 300 000
03573-2021 Riksförbundet Hjärnkoll 1 900 000 1 000 000
03576-2021 Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni 1 445 000 1 000 000
03581-2021 Reacta 5 122 000 900 000
03584-2021 RFSL 2 644 000 1 800 000
03585-2021 Ericastiftelsen 2 375 000 1 300 000
03587-2021 Läkare i Världen 1 569 000 1 569 000
03589-2021 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 1 394 000 1 394 000
03591-2021 Maskrosbarn 1 148 000 1 148 000
03592-2021 Bris, Barnens rätt i samhället 2 003 000 2 003 000
03594-2021 Suicidprevention i väst 3 569 000 1 100 000
03597-2021 Scouterna 2 139 000 1 200 000
03598-2021 Hej främling! 1 447 000 1 100 000
03599-2021 Under Kevlaret 1 491 000 1 000 000
03600-2021 Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 2 981 000 1 800 000
03602-2021 Stiftelsen Fryshuset 2 265 000 1 500 000
03603-2021 Förbundet S:t Lukas 7 343 000 1 800 000
03604-2021 Drömmen om det goda 2 476 000 700 000
03605-2021 Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES 3 014 000 1 640 000
03606-2021 Stiftelsen Kyrkans SOS 1 656 000 1 000 000
03608-2021 Ideella föreningen En Frisk Generation 796 000 796 000
03609-2021 Rise 731 000 442 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2022

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2022 får sitt beslut per e-post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.

Redovisning

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2022 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2023. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022-års medel skickas ut till organisationerna i början av 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

En extern, oberoende och kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Granskningen ska göras enligt standard SNT 4400. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.