Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 3 500 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2022.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.

Tabell över sökande organisation, sökt belopp samt beviljat belopp för 2022
Sökande organisationSökt beloppBeviljat belopp 2022
Spelberoendes Riksförbund 4 470 000 1 662 500
Spelberoendegruppen 3 200 000 1 837 500

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022-års medel skickas ut till organisationerna början av 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.