Organisationsbidrag till ideella organisationer 2022 inom Tobak

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av organisationsbidrag till ideella organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket enligt förordning 2015:456.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 6 000 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2022.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell över sökande organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp 2022.
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp 2022
TPLR - Tobakspreventivt nätverk för landets regioner 227 000 140 000
Läkare mot Tobak 670 000 440 000
Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) 746 000 300 000
Tankesmedjan Tobaksfakta 2 563 000 1 880 000
Tandvård mot tobak 649 000 450 000
Riksförbundet Visir 882 000 300 000
Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT) 616 000 450 000
Lärare mot Tobak 661 000 490 000
Stiftelsen En Rökfri Generation 3 844 000 1 550 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022-års medel skickas ut till organisationerna början av 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.