Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811).

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 15 miljoner.

Beviljade medel 2019

Statsbidraget har kunnat sökas av juridisk person som:

  • genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar
  • tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde, har en långsiktig inriktning på verksamheten och baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap
  • tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt och har nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet
  • samt utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2019 års medel skickas ut under februari 2020.
Nästa ansökningsperiod påbörjas den 31 maj 2019 då ansökningshandlingarna för verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2020 kommer att finns tillgängliga på webben. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 september 2019.

Förordning om statsbidrag: SFS 2017:811

Gå till toppen av sidan