Folkhälsomyndigheten har beslutat att en organisation får verksamhetsbidrag 2020 för sin verksamhet med att tillhandahålla telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till organisationer som tillhandahåller telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar. Stödet utbetalas i enlighet med förordningen och regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2020 och Folkhälsomyndigheten har fördelat totalt 15 miljoner kronor för 2020.

Beviljade medel 2020

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2020-års medel skickas ut under senast januari 2021. Redovisningen ska vara myndigheten tillhanda senast 30 april 2021.

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel