Anvisningar till ansökan om verksamhetsbidrag 2025 för riksorganisationer med verksamhet inriktad mot hiv, aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Lyssna

De här anvisningarna avser ansökan för verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93).

Krav för att kunna söka verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidraget kan sökas av ideella organisationer som är verksamma påriksnivå. Vidare kan bidraget endast sökas av en ideell organisation som

 • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål
 • har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer
 • bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara eller blodburna sjukdomar
 • har be­drivit sådan verksamhet som anges i punkt 4 under minst två år
 • har en treårsplan där det beskrivs vad organisa­tionen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp.

Information om hur ansökan ska fyllas i

Den digitala ansökan består av sju flikar. Ni kan när som helst välja att spara dokumentet för att återuppta ansökan vid ett senare tillfälle. Innan ansökan skickas in kommer den automatiskt att kontrolleras så att alla obligatoriska fält är ifyllda.

Kom ihåg att spara era inloggningsuppgifter som ni har skapat för att fylla i den digitala ansökan. Dessa använder ni igen om er ansökan beviljas och en reviderad budget- och aktivitetsplan begärs in av myndigheten. Samma inloggningsuppgifter ska även användas vid återrapportering av eventuellt tilldelade medel.

Flik 1. Grunduppgifter om organisationen

Här fyller ni i information om den sökande organisationen, kontaktperson för ansökan, information om det konto som statsbidraget ska utbetalas till, samt till revisor.

För beviljat bidrag som är fem prisbasbelopp eller mer krävs auktoriserad eller godkänd revisor som finns registrerad hos Revisorsinspektionen. För bidrag som är lägre än femprisbaslopp kan en förtroendevald revisor användas.

Sökt belopp i kronor summeras automatiskt efter att ni har fyllt i de sökta beloppen per delmål under flik 4.

Flik 2. Beskrivning av organisationen

I den här delen ger ni övergripande information om er organisation. Informationen syftar till att ge Folkhälsomyndigheten en övergripande bild över er ordinarie verksamhet.

Flik 3. Sammanfattning av den planerade verksamheten

Här beskriver ni på ett övergripande plan den verksamhet som ni planerar att genomföra med hjälp av statsbidraget från Folkhälsomyndigheten.

Kort sammanfattning av och bakgrund till verksamheten

Ni ska ge en kort och tydlig sammanfattning av verksamheten så att vi ska få en översiktlig bild av den verksamhet ni vill genomföra under året. Sammanfattningen kan komma att publiceras i rapporter och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ni ska också beskriva de problem ni vill motverka med verksamheten, eller de områden som ni vill uppmärksamma.

Målbeskrivningar

Ni ska beskriva huvudsyftet eller det medellångsiktiga målet som verksamheten har. Det vill säga vad ni förväntar er att er verksamhet kommer att ha lett till när alla aktiviteter är genomförda och verksamheten är helt avslutad.

Sedan svarar ni på tre frågor. Om ni anser att någon fråga inte är relevant för er kan ni svara ”inte relevant”.

Samverkan

Här ska ni beskriva om ni planerar att samarbeta med andra organisationer eller aktörer när ni genomför den planerade verksamheten.

Uppföljning och utvärdering

Ni ska kortfattat beskriva hur ni planerar att följa upp och utvärdera användningen av hela verksamhetsbidraget.

Flik 4. Detaljerad beskrivning av den planerade verksamheten

Här beskriver ni delmålen för verksamheten, det vill säga mål som uppnås på kort sikt. Sedan beskriver ni planerade aktiviteter under respektive delmål, och väljer vilken huvudsaklig insatstyp, målgrupp, arena och räckvidd ni bedömer att aktiviteten kommer att ha. Slutligen uppskattar ni vilka resultat ni tror att aktiviteterna under delmålet kommer att leda till. Ni kan max uppge fyra delmål och åtta aktiviteter inom respektive delmål.

Namn och beskrivning av delmål

Här fyller ni namnet på delmålet. Ansökningsblanketten visar ett delmål. Ni kan lägga till upp till fyra delmål genom att klicka på knappen ”Lägg till delmål”. Delmålen går inte att ta bort. Om ett delmål har skapats men inte ska användas kan det därför lämnas tomt.

Delmålen ska beskriva ett uppnått tillstånd, alltså hur ni vill att situationen ska vara när de delmålets aktiviteter är genomförda. Observera att det är viktigt att ni skiljer på delmål och aktiviteter. Ett delmål beskriver vad ni ska uppnå, medan aktiviteterna beskriver vad ni planerar att genomföra för att uppnå detta. Målet bör vara tydligt och avgränsat, och ska vara ett steg på vägen till att nå det medellångsiktiga målet med er verksamhet.

Kostnad för delmålet

Här fyller ni i det belopp som ni söker från statsbidraget för delmålet. Beloppet ska anges i jämna tusental, vilket betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet, till exempel 250 000. Om ni räknat fram en detaljerad budget som inte är i jämna tusental ska ni alltså avrunda sökt belopp till jämna tusental.

Planerade aktiviteter för att nå delmålet

Här fyller ni i vilka aktiviteter ni planerar att genomföra. Ansökningsblanketten visar två aktiviteter per delmål. Ni kan ange max åtta aktiviteter per delmål. Välj fler aktiviteter genom att klicka på knappen ”Lägg till aktivitet”. För respektive aktivitet ska ni ange kortfattad beskrivning, insatstyp, målgrupp, arena och räckvidd. Vad detta innebär beskrivs nedan. Vi använder den här informationen både som bedömningsgrund för ansökan, och i ett senare skede för att sammanställa statistik baserat på beviljade verksamheters återrapporteringar.

Kortfattad beskrivning

Här beskriver ni mycket kortfattat vad aktiviteten innebär. Till exempel utbildning om kondomanvändning för gymnasieelever.

Insatstyp

Här väljer ni vilken typ av insats som aktiviteten huvudsakligen innebär. En aktivitet kan relatera till flera insatstyper. I sådana fall väljer ni den insatstypen som aktiviteten mest relaterar till. Ni väljer insatstyp i rullgardinlistan. Insatstyperna har tagits fram baserat på förordningen och Folkhälsomyndighetens sakkunniga.

Målgrupp

Här väljer ni vilken målgrupp som aktiviteten huvudsakligen riktar sig till. En aktivitet kan relatera rikta sig till flera målgrupper. I sådana fall väljer ni den målgrupp som aktiviteten mest relaterar till. Ni väljer målgrupp i rullgardinlistan. Målgrupperna har tagits i samråd med Folkhälsomyndighetens sakkunniga. Ni kan välja mellan följande målgrupper:

Arena

Här väljer ni vilken arena som aktiviteten huvudsakligen befinner sig på, det vill säga i vilken miljö den utförs. En aktivitet kan utföras på flera olika arenor samtidigt. I sådana fall väljer ni den arena som aktiviteten mest relaterar till. Ni väljer arena i rullgardinlistan. Arenorna har tagits fram baserat på Folkhälsomyndighetens expertis. SFI och språkintroduktion

Räckvidd

Slutligen ombeds ni att uppskatta räckvidden av aktiviteten, alltså hur många personer som ni tror att ni kommer att nå med aktiviteten. Till exempel kan en utbildningsinsats ha 10 personer som räckvidd, eller ett Facebook-inlägg ha 1 000 personer i räckvidd.

Synergier mellan delmålet och den nationella strategin

Här ska ni ange vilket mål i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som ert delmål mest relaterar till. Delmålen är:

 • Behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når såväl relevanta målgrupper som hela befolkningen.
 • Tidigt identifiera och behandla hivinfektion.
 • Stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och personer som lever med hiv kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Syftet med frågan är att vi ska kunna se hur civilsamhällets insatser och nationella strategin samspelar. Frågan utgör inte en bedömningsgrund för ansökan. Om inget av delmålen passar in på er verksamhet kan ni ange ”inte relevant”.

Förväntade resultat av delmålet

Förväntade resultat är uppdelat i två frågor. Den ena frågan handlar om resultat inom organisationen och den andra utanför organisationen. Folkhälsomyndigheten har gjort den här uppdelningen för att tydliggöra skillnaden mellan resultat som handlar om att stärka och utveckla civilsamhället, och de resultat som handlar om att nå ut till målgrupper som inte själva tillhör den organisationen som bedriver verksamheten. Ibland är skillnaden mellan resultat inom och utanför organisationen inte helt tydlig. I de fallen väljer ni den frågan som mest passar in på era resultat.

Förväntade resultat inom organisationen

Här beskriver ni vilka resultat som ni bedömer att aktiviteterna inom delmålet kommer att leda till inom er organisation på kort sikt. Detta kan röra sig om kompetensutvecklad personal eller utvecklade samverkansnätverk. Om ni inte förväntar er några direkta resultat inom organisationen skriver ni ”inte relevant”.

Resultat utanför organisationen

Här beskriver ni vilka resultat som ni bedömer att aktiviteterna inom delmålet kommer att leda till utanför er organisation på kort sikt. Det innebär resultat som lämnar er organisation och når målgruppen. Till exempel kan det handla om en distribuerad rapport eller genomförd extern utbildning. Om ni inte förväntar er några direkta resultat inom organisationen skriver ni ”inte relevant”.

Uppföljning av delmålet

Här fyller ni i hur ni tänker följa upp delmålet. Ni anger dels vad ni planerar att följa upp, det vill säga indikatorer för uppföljning. Sedan anger ni hur ni planerar att följa upp de indikatorerna. Uppföljningen ska spegla de aktiviteter som ni har angett under delmålet. Indikatorerna kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Det är fördelaktigt om indikatorerna ska är enkla att ta fram och möjliga mäta eller bedöma på ett enkelt sätt. Till exempel kan antal deltagare på en utbildning vara en indikator, och registrering av antal deltagare vara ett sätt att följa upp det.

För Folkhälsomyndigheten är syftet med den här delen att säkerställa att ni planerar att följa upp och reflektera över om era aktiviteter leder till era mål.

Ansökningsblanketten visar en indikator för uppföljning per delmål. Klicka på ”lägg till indikator” för att beskriva fler indikatorer. Ni måste ange minst en indikator, och ni kan ange max ange tre stycken.

Riskanalys och riskhantering

I den sista delen av delmålsbeskrivningen ska ni kortfattat beskriva vilka potentiella risker ni ser skulle kunna hindra er verksamhet. Sedan anger ni hur ni planerar att hantera de riskerna. Beskrivningen av potentiella risker kan inkludera faktorer som är kopplade till personal, ekonomi, teknisk utrustning, lagstiftning och samarbetspartners. Beskrivningen av riskhanteringen kan handla om att beskriva ett alternativt sätt att utföra arbetet på. Till exempel kan brist på volontärer vara en risk, och riskhanteringen kan vara omställning från fysiskt till digitalt evenemang för att färre volontärer ska kunna nå fler.

Syftet med den här delen är att ni ska förebygga eller minimera att risker uppstår under året, samt vara förberedda på att hantera eventuella risker som sker under verksamhetsåret.

Ansökningsblanketten visar en potentiell risk per delmål. Klicka på ”lägg till risk” för att beskriva fler risker. Ni måste ange minst en risk, och ni kan ange max ange tre stycken.

Flik 5. Budget

I det här avsnittet ska ni fylla i uppgifter om sökt budget och övrig ekonomi. Under de två första delkapitlen ska ni endast fylla i intäkter och kostnader som har med verksamhetsbidraget att göra. I budgetens tredje delkapitel ska ni redovisa övriga intäkter för er organisation. Vänligen observera att intäkterna i den tredje delen inte ska räknas samman med de två första kapitlen.

Intäkter: Totalt sökt verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten

I den här rutan summeras det totala verksamhetsbidraget som ni söker från Folkhälsomyndigheten. Beloppet summeras automatiskt baserat på de belopp ni angivit under flik 4. Notera att summorna under delmålen ska anges i jämna tusental, vilket betyder att totalsumman som anges här även ska vara i jämna tusental. Det betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet, till exempel 250 000.

Eftersom siffran summeras automatiskt behöver ni inte ange något här, men dubbelkolla att beloppet stämmer. Om beloppet inte stämmer ändrar ni under delmålen under flik 4.

Kostnader: Detaljerad budget

Här anger ni de kostnader som ni ska använda verksamhetsbidraget till under 2024. Kostnaderna ska anges i jämna tusental, till exempel 1 000. Klicka på knappen "spara ansökan" för att uppdatera summerade värden. Dessa summeras automatiskt.

Det är viktigt att uppgifterna fylls i noggrant och baserat på ett detaljerat underlag. Undvik att fylla i budgeten med schablonkostnader. Dela till exempel inte upp den totala budgeten med samma belopp per delmål. När de som beviljats verksamhetsbidrag senare återredovisar sitt bidrag utgår Folkhälsomyndigheten från de uppgifter som lämnats i den här budgeten eller en senare reviderad version av den här budgeten.

Ange endast kostnader som ni vill finansiera med det sökta statsbidraget. De medel som ni söker från Folkhälsomyndigheten ska alltså vara särredovisade i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från organisationens övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

För att summera inlagda värden klicka på "spara ansökan". Summan för kostnader måste vara samma som summan för det intäkter, det vill säga det totalt sökta verksamhetsbidraget som anges i föregående fråga. Det går endast att skicka in ansökan om dessa visar samma belopp.

Administration

Administration innebär exempelvis telefoni, porto, försäkring eller bankkostnader. Dessa kostnader ska specificeras per kostnad om möjligt. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.

Externa tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, till exempel utvärdering, konsulter, föreläsare och utbildningar som ingår i verksamheten ni söker medel för.

Investeringar eller inköp

Här fyller ni i eventuella inköp eller investeringar kopplade till verksamheten som ni söker medel för. Till exempel dataprogram eller annan utrustning som är kopplad till statsbidraget. Reparationer av utrustning får inte finansieras av statsbidraget.

Lokal

Här fyller ni i beräknade lokalkostnader som ni planerar att finansiera med verksamhetsbidraget. Ange kostnad för egen lokal och omkostnader, till exempel städning. Reparationer av lokal får inte finansieras av statsbidraget. Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in av Folkhälsomyndigheten. I en senare fråga kommer ni att behöva förtydliga lokalkostnaderna ytterligare.

Materiel och utrustning

Här fyller ni i kostnader för material och utrustning som avser verksamheten som organisationen ansöker medel för. Detta kan till exempel vara tryckkostnader för material, kontorsmaterial eller mobiltelefon. Samtliga inköp ska kunna verifieras och särredovisas i bokföringen.

Resor och logi

Här fyller ni i summan för planerade resor och logi. Resor och logi ska vara tydligt kopplade till aktiviteter i ansökan. Kostnaderna ska kunna styrkas i efterhand.

För internationella resor behöver ni skicka med en bilaga till ansökan där ni redogör för kostnaderna som har finansierats med hjälp av statsbidraget (till exempel hotell, resa, traktamente), program, syfte och resultat med resan. Folkhälsomyndigheten tillåter deltagande för max två personer per internationell resa.

Vi uppmanar organisationer att utgå från det miljömässigt mest hållbara resesättet, samt att i möjligaste mån delta digitalt i evenemang som sker internationellt eller långt bort.

Personal inklusive sociala avgifter

Här fyller ni i den personalkostnader som ni planerar att finansiera med verksamhetsbidraget. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader såsom arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in. Kostnadsfria eller subventionerade måltider till personal får inte finansieras av statsbidraget. I en senare fråga kommer ni att behöva förtydliga lönekostnaderna ytterligare.

Revisor

Här fyller ni i eventuella kostnader för extern revisor. Om er organisation får bidrag som uppgår till minst fem prisbasbelopp ska ni använda en godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsinspektionen Om statsbidraget är lägre än fem prisbasbelopp kan ni välja att antingen använda en auktoriserad revisor eller låta er förtroendevalda revisor i organisationen hantera uppdraget.

Övriga intäkter för verksamhetsåret

I den här delen beskriver ni eventuella övriga intäkter, till exempel ekonomiskt stöd från andra finansiärer exempelvis myndighet, kommun, stiftelse eller förening. Det kan även röra sig om intäkter i form av medlemsavgifter, aktivitetsintäkter eller annat. Aktivitetsintäkter kan till exempel vara inträden, insamlingar eller caféverksamhet. Om organisationen får lönebidrag ska det också fyllas i här, både som antal tjänster (specificeras under syfte) samt total summa lönebidrag. Övriga intäkter kan till exempel vara hyresintäkter. Ni ska även ange vad ni ska använda bidraget eller inkomsten till.

Ange även bidrag som ni har sökt men inte än har fått beviljat, och kommentera i så fall detta i sista kolumnen.

Se två exempel i tabellen nedan.

Tabell 1: Exempel på andra bidragsgivare.
Bidragsgivare eller inkomstkälla Typ av stöd eller inkomstkälla Belopp i kronor Syfte
Socialstyrelsen Projektbidrag 200 000 Bedriva projekt om pojkars psykiska hälsa (inte än beviljat)
Aktivitetsintäkter Caféverksamhet 5000 Finansiera grundverksamhet

Fördelning av kostnader för personal och lokal

I den här delen specificerar ni kostnader för personal och lokal. Syftet är att vi ska kunna få en bild över hur statsbidraget används till löne- och lokalkostnader, eftersom de ofta utgör en relativt stor del av ansökningars budgetar.

Personalkostnader som statsbidraget finansierar

Här fyller ni i den totala summan som ni planerar att använda från verksamhetsbidraget för personalkostnader under 2025.

Personalkostnader inkluderar arbetsersättning eller lön, semesterersättning och lönebikostnader såsom arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in. I den här posten räknar ni alltså in den ersättning ni ger till personer som på något sätt ger av sin tid för att genomföra aktiviteterna.

Exempel: En projektledare, 28 000, 100 procent, 12 månader, 336 000 kronor.

Lokalkostnader som statsbidraget finansierar

Här fyller ni i den totala summan som ni planerar att använda från verksamhetsbidraget för lokalkostnader. Uppge i kronor den totala summan från bidraget som ni avser lägga på lokalkostnader, samt hur stor andel av den totala lokalkostnaden under året som det motsvarar. Om ni till exempel avser att lägga 30 000 kronor av bidraget på en lokal som har en årskostnad på 300 000 kronor, motsvarar det 10 procent av finansieringen av lokalen. I så fall skriver ni: 30 000 kr, 10 procent.

Folkhälsomyndigheten tillåter endast 100 procent finansiering av lokal genom statsbidraget om lokalen endast är till för den verksamheten som bidraget finansierar.

Flik 6. Bilagor

Under flik 6 beskriver ni era bilagor till er ansökan. Ni ska ha bilagorna som separata dokument. Bilagorna laddas med fördel upp digitalt. Om ni inte har dem digitalt kan ni skicka dem till Folkhälsomyndigheten per post, se adressen under fliken ”Skicka in ansökan”. I ansökningsblanketten anger ni om bilagorna skickas in digitalt eller per post.

Vilka bilagor ni ska ladda upp listas nedan. Bilaga 1-5 är obligatoriska för alla organisationer, och bilagorna som listas sedan är endast obligatoriska under de specificerade omständigheterna. Namnge bilagorna enligt namnen i tabellen nedan. Endast obligatoriska bilagor ska bifogas ansökan, alltså inget annat än de som listas nedan.

Om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare skriver ni det som kommentar på frågan om kommentar om bilagorna. Ange i så fall vilket datum ni kommer att skicka bilagorna oss.

Obligatoriska bilagor

Organisationens aktuella stadgar och stiftelseurkund

Organisationens egna föreskrifter för verksamheten. Dessa bör vara daterade så att det framgår när de antogs.

Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen

Detta innebär årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen inklusive deras befattning, samt vem eller vilka som är firmatecknare.

Verksamhets­ eller förvaltningsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning

Beroende på hur stor organisationen är ska en verksamhets- eller förvaltningsberättelse bifogas för föregående verksamhetsår.

Enförvaltningsberättelse är en del av en årsredovisning. Större organisationer är skyldiga att göra årsredovisningar. Förvaltningsberättelsen beskriver viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av organisationens verksamhet, ställning och resultat. Balans- och resultaträkningen behöver godkännas på årsmötet.

En verksamhetsberättelse är samma sak som förvaltningsberättelse, och görs av mindre föreningar. En verksamhetsberättelse skrivs vanligtvis av föreningens sekreterare och skildrar den verksamhet som föreningen har bedrivit under ett verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska även innehålla en balans- och resultaträkning över organisationens ekonomi. Årsmötet ska godkänna verksamhetsberättelsen.

Ni behöver göra en ekonomisk redovisning. Detta görs i form av en resultatrapport från ert ekonomisystem. För att vi ska kunna granska ordentligt behöver medlen från statsbidraget vara särredovisade i resultatrapporten. Vi måste kunna följa vilka kostnader i resultatrapporten som hör till vilka budgetposter i återrapportens budget (såsom personal, externa tjänster eller lokal).

Revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår

Om statsbidraget som söks är fem prisbasbelopp eller högre ska revisionsberättelsen vara gjord av en auktoriserad eller godkänd revisor som finnas registrerad hos Revisorsinspektionen. Om statsbidraget är under fem prisbasbelopp kan revisorsberättelsen vara gjord av en förtroendevald revisor.

Treårsplan som organisationen har antagit

I treårsplanen bör det framgå hur ni planerar er verksamhet under de kommande tre åren och hur ni planerar att följa upp arbetet. Treårsplanen ska avse sökt bidragsår och två år framåt.

Bilagor obligatoriska under vissa omständigheter

Specifikation av administrativa kostnader

Om ni söker bidrag för administrativa kostnader ska dessa specificeras i en bilaga. Det betyder att ni i en separat bilaga listar vad de administrativa kostnaderna består av. I ansökans budget anger ni klumpsummor för de administrativa kostnaderna.

Specifikation av internationell resa

Om ni söker bidrag för konferenser och studieresor utanför Sverige ska deltagandet specificeras i en bilaga. Av bilagan ska det framgå: kostnaderna som har finansierats med hjälp av statsbidraget (till exempel hotell, resa, traktamente), program, syfte och resultat med resan. Folkhälsomyndigheten tillåter deltagande för max två personer per internationell resa. Resor bör i möjligaste mån utgå från det miljömässigt mest hållbara resesättet.

Bilaga om testningsverksamhet

Om ni planerar testningsverksamhet som ni inte redan har informerat Folkhälsomyndigheten om behöver ni bifoga en bilaga om den testningsverksamheten. I bilagan ska ni beskriva följande:

 • Vilka infektioner ni testar för.
 • Vilken typ av tester avser ni avser att använda. Till exempel snabbsvarstest eller test som skickas till labb. Specificera om det är olika tester för olika infektioner.
 • Vilken utbildning testpersonalen har.
 • För att upprätthålla kvaliteten på testerna och handhavande behövs regelbunden kontroll. Ni bör i er kvalitetskontroll samarbeta med ett kvalitetssäkrande labb, främst vad gäller hivtestning. Redogör för hur detta är organiserat.
 • En etablerad kontakt med en STI-mottagning för stöd och utbildning och möjlighet till snabb uppföljning vid ett positivt provsvar bör finnas. Redogör för detta samt för era rutiner vid positivt provsvar.
 • Redogör för hur testningsverksamheten är förankrad inom region/smittskydd. Inkom med kontaktuppgifter till kontaktperson och klinik på regionen/smittskyddet. Ni ska kunna inkomma med dokumentation på förankringen om Folkhälsomyndigheten efterfrågar det.

Flik 7. Övrig information

Slutligen kan ni fylla i eventuella övriga kommentarer eller information under flik 7. Fältet är valfritt att fylla i.

Flik 8. Skicka in ansökan

Flik 8 är det sista steget i ansökningsprocessen och innebär att ni skickar in er ansökan.

 1. Kontrollera att alla uppgifter i er ansökan är korrekta innan ni skickar in ansökan. Acceptera därefter villkoren och klicka på knappen ”Skicka ansökan”. Den digitala ansökan och digitala bilagor skickas därmed till Folkhälsomyndigheten.
 2. Klicka på knappen ”Skriv ut exemplar för undertecknande”. Därefter ska behörig firmatecknare skriva under ansökan. Ett original av blanketten skickas per post till: Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.

Ansökan ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 1 september 2024. Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

När ni har skickat in er ansökan får ni ett ärendenummer, ibland förkortat änr. Ärendenumret är det nummer som visas högst upp till höger på er ansökan. I ert ärendenummer samlas och diarieförs dokumentation som är viktig för ert ärende hos oss.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om innehållet i ansökan, skicka ett mejl till statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Vid tekniska frågor eller problem, skicka ett epostmeddelande till bidrag@folkhalsomyndigheten.se. Ange vilket slags bidrag ni ansöker och vilket konto som används vid inloggning.