Anvisningar till ansökan om verksamhetsbidrag 2025 för regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet inriktad mot hiv, aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Lyssna

De här anvisningarna avser ansökan för verksamhetsbidrag enligt förordning (2018:596).

Krav för att kunna söka verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella organisationer som är verksamma på regional eller lokal nivå. Verksamhetsbidraget kan endast sökas av organisationer som bedriver verksamhet inom Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Vidare kan bidraget endast beviljas en ideell organisation som

 • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål
 • bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv, aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och har gjort det under minst två år
 • tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp
 • utformar sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Information om hur ansökan ska fyllas i

Den digitala ansökan består av åtta flikar. Ni kan när som helst välja att spara dokumentet för att återuppta ansökan vid ett senare tillfälle. Innan ansökan skickas in kommer den automatiskt att kontrolleras så att alla obligatoriska fält är ifyllda.

Kom ihåg att spara era inloggningsuppgifter som ni har skapat för att fylla i den digitala ansökan. Dessa använder ni igen om er ansökan beviljas och vi eventuellt begär in en reviderad budget- och aktivitetsplan. Samma inloggningsuppgifter ska även användas vid återrapportering av eventuellt tilldelade medel.

Flik 1. Grunduppgifter om organisationen

Här fyller ni i information om den sökande organisationen, kontaktperson för ansökan, information om det konto som det ekonomiska bidraget ska utbetalas till, samt till revisor.

För beviljat bidrag som är fem prisbasbelopp eller mer krävs auktoriserad eller godkänd revisor som finns registrerad hos Revisorsinspektionen. För bidrag som är lägre än femprisbaslopp kan en förtroendevald revisor anlitas.

Sökt belopp i kronor fylls inte i utan summeras automatiskt efter att ni har fyllt i de sökta beloppen per delmål under flik 4.

Flik 2. Beskrivning av organisationen

I den här delen ger ni övergripande information om er organisation. Informationen syftar till att ge oss en övergripande bild över er ordinarie verksamhet.

Flik 3. Sammanfattning av den planerade verksamheten

Här beskriver ni på ett övergripande plan den verksamhet som ni planerar att genomföra med hjälp av statsbidraget.

Kort sammanfattning av och bakgrund till verksamheten

Ni börjar med att ge en kort och tydlig sammanfattning av verksamheten. Syftet är att vi ska få en översiktlig bild av den verksamhet ni vill genomföra under året. Sammanfattningen kan komma att publiceras i rapporter och på vår hemsida.

Sedan beskriver ni de problem ni vill motverka med verksamheten, eller de områden som ni vill uppmärksamma.

Målbeskrivningar

Därefter beskriver ni huvudsyftet eller det medellångsiktiga målet som verksamheten har. Det vill säga vad ni förväntar er att er verksamhet kommer att ha lett till när alla aktiviteter är genomförda och verksamheten är helt avslutad.

Sedan svarar ni på tre frågor. Först ska ni svara på en fråga om hur verksamheten kommer att bidra till det övergripande målet om att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv, aids eller andra STI:er och blodburna sjukdomar. Sedan ställs en fråga om och på vilket sätt verksamheten kommer att förstärka eller komplettera statens, regionernas eller kommunernas insatser. Slutligen ska ni svara på en fråga om ni bedömer att er verksamhet kommer bidra till att skapa öppenhet om hivinfektion och aids, samt motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Om ni anser att någon fråga inte är relevant för er kan ni svara inte relevant.

Samverkan

Under samverkan ska ni beskriva om ni har någon regional kontakt med en regional kontaktperson eller något regionalt nätverk inom hiv, STI eller sexuell hälsa och rättigheter (SRHR). Ni anger även här om ni planerar att samarbeta med andra organisationer när ni genomför den planerade verksamheten.

Uppföljning och utvärdering

Ni ska kortfattat beskriva hur ni planerar att följa upp och utvärdera användningen av hela verksamhetsbidraget. Ni ska även ange om ni planerar att analysera era uppföljningsresultat, det vill säga någon form av utvärdering. Ange om uppföljningen och utvärderingen ska göras av er själva eller av en extern aktör.

Flik 4. Detaljerad beskrivning av den planerade verksamheten

I den här delen beskriver ni er planerade verksamhet mer i detalj. Här beskriver ni delmålen för verksamheten, det vill säga mål som uppnås på kort sikt. Sedan beskriver ni planerade aktiviteter under respektive delmål, och väljer vilken huvudsaklig insatstyp, målgrupp, arena och räckvidd ni bedömer att aktiviteten kommer att ha. Slutligen uppskattar ni vilka resultat ni tror att aktiviteterna under delmålet kommer att leda till. Ni kan max uppge fyra delmål och åtta aktiviteter inom respektive delmål.

Namn och beskrivning av delmål

Ansökningsblanketten visar ett delmål. Ni kan lägga till upp till fyra delmål genom att klicka på knappen ”Lägg till delmål”. Delmålen går inte att ta bort. Om ett delmål har skapats men inte ska användas kan det därför lämnas tomt.

Delmålen ska beskriva ett uppnått tillstånd, alltså hur ni vill att situationen ska vara när de delmålets aktiviteter är genomförda. Observera att det är viktigt att ni skiljer på delmål och aktiviteter. Ett delmål beskriver vad ni ska uppnå, medan aktiviteterna beskriver vad ni planerar att genomföra för att uppnå detta. Målet bör vara tydligt och avgränsat, och ska vara ett steg på vägen till att nå det medellångsiktiga målet med er verksamhet.

Kostnad för delmålet

Här fyller ni i det belopp som ni söker från statsbidraget för delmålet. Beloppet ska anges i jämna tusental, vilket betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet, till exempel 250 000. Om ni räknat fram en detaljerad budget som inte är i jämna tusental ska ni alltså avrunda sökt belopp till jämna tusental.

Här anger ni även om aktiviteterna är utan kostnad för enskilda individer. Enligt kraven i förordning (2018:596) måste aktiviteter som finansieras genom bidraget vara utan kostnad för den enskilde.

Planerade aktiviteter för att nå delmålet

Här fyller ni i vilka aktiviteter ni planerar att genomföra. Ansökningsblanketten visar två aktiviteter per delmål. Ni kan ange max åtta aktiviteter per delmål. Välj fler aktiviteter genom att klicka på knappen ”Lägg till aktivitet”. För respektive aktivitet ska ni ange kortfattad beskrivning, insatstyp, målgrupp, arena och räckvidd. Vad detta innebär beskrivs nedan. Folkhälsomyndigheten använder den här informationen både som bedömningsgrund för ansökan, och i ett senare skede för att sammanställa statistik baserat på beviljade verksamheters återrapporteringar.

Kortfattad beskrivning

Här beskriver ni mycket kortfattat vad aktiviteten innebär. Till exempel utbildning om kondomanvändning för gymnasieelever.

Insatstyp

Här väljer ni vilken typ av insats som aktiviteten huvudsakligen innebär. En aktivitet kan relatera till flera insatstyper. I sådana fall väljer ni den insatstypen som aktiviteten mest relaterar till. Ni väljer insatstyp i rullgardinlistan. Insatsyperna har tagits fram baserat på förordningen och av sakkunniga inom Folkhälsomyndigheten.

Målgrupp

Här väljer ni vilken målgrupp som aktiviteten huvudsakligen riktar sig till. En aktivitet kan relatera rikta sig till flera målgrupper. I sådana fall väljer ni den målgrupp som aktiviteten mest relaterar till. Ni väljer målgrupp i rullgardinlistan. Målgrupperna har tagits fram i samråd med sakkunniga inom Folkhälsomyndigheten.

Arena

Här väljer ni vilken arena som aktiviteten huvudsakligen befinner sig på, det vill säga i vilken miljö den utförs. En aktivitet kan utföras på flera olika arenor samtidigt. I sådana fall väljer ni den arena som aktiviteten mest relaterar till. Ni väljer arena i rullgardinlistan. Arenorna har tagits fram i samråd med sakkunniga på Folkhälsomyndigheten.

Räckvidd

Slutligen ombeds ni att uppskatta räckvidden av aktiviteten, alltså hur många personer som ni tror att ni kommer att nå med aktiviteten. Till exempel kan en utbildningsinsats ha 10 personer som räckvidd, eller ett Facebook-inlägg ha 1 000 personer i räckvidd.

Synergier mellan delmålet och den nationella strategin

Här ska ni ange vilket mål i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som ert delmål mest relaterar till.

Syftet med frågan är att vi ska kunna se hur civilsamhällets insatser och nationella strategin samspelar. Frågan utgör inte en bedömningsgrund för ansökan. Om inget av delmålen passar in på er verksamhet kan ni ange ”inte relevant”.

Förväntade resultat av delmålet

Förväntade resultat är uppdelat i två frågor. Den ena frågan handlar om resultat inom organisationen och den andra utanför organisationen. Vi har gjort den här uppdelningen av två anledningar. Dels för att tydliggöra skillnaden mellan resultat som handlar om att stärka och utveckla civilsamhället, dels de resultat som handlar om att nå ut till målgrupper som inte själva tillhör den organisationen som bedriver verksamheten. Ibland är skillnaden mellan resultat inom och utanför organisationen inte helt tydlig. I de fallen väljer ni den frågan som mest passar in på era resultat.

Förväntade resultat inom organisationen

Här beskriver ni vilka resultat som ni bedömer att aktiviteterna inom delmålet kommer att leda till inom er organisation på kort sikt. Detta kan röra sig om personal som fått kompetensutveckling eller utvecklade samverkansnätverk. Om ni inte förväntar er några direkta resultat inom organisationen skriver ni ”inte relevant”.

Resultat utanför organisationen

Här beskriver ni vilka resultat som ni bedömer att aktiviteterna inom delmålet kommer att leda till utanför er organisation på kort sikt. Det innebär resultat som lämnar er organisation och når målgruppen. Till exempel kan det handla om en distribuerad rapport eller genomförd extern utbildning. Om ni inte förväntar er några direkta resultat inom organisationen skriver ni ”inte relevant”.

Uppföljning av delmålet

Här fyller ni i hur ni ska följa upp delmålet. Ni anger dels vad ni planerar att följa upp, det vill säga indikatorer för uppföljning. Sedan anger ni hur ni planerar att följa upp de indikatorerna. Uppföljningen ska spegla de aktiviteter som ni har angett under delmålet. Indikatorerna kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempelvis kan antal deltagare på en utbildning vara en indikator, och registrering av antal deltagare vara ett sätt att följa upp det.

Syftet är säkerställa att ni planerar att följa upp och reflektera över om era aktiviteter leder till era mål.

Ansökningsblanketten visar en indikator för uppföljning per delmål. Klicka på ”Lägg till indikator” för att beskriva fler indikatorer. Ni måste ange minst en indikator, och ni kan ange max ange tre stycken.

Riskanalys och riskhantering

I den sista delen av delmålsbeskrivningen ska ni kortfattat beskriva vilka potentiella risker ni ser skulle kunna hindra er verksamhet. Sedan anger ni hur ni planerar att hantera de riskerna. Beskrivningen av potentiella risker kan inkludera faktorer som är kopplade till personal, ekonomi, teknisk utrustning, lagstiftning och samarbetspartners. Beskrivningen av riskhanteringen kan handla om att beskriva ett alternativt sätt att utföra arbetet på. Till exempel kan brist på volontärer vara en risk, och riskhanteringen kan vara omställning från fysiskt till digitalt evenemang för att aktiviteten ska kunna nå fler trots få volontärer.

Syftet med den här delen är att ni ska förebygga eller minimera att risker uppstår under året, samt vara förberedda på att hantera eventuella risker som sker under verksamhetsåret.

Ansökningsblanketten visar en potentiell risk per delmål. Klicka på ”Lägg till risk” för att beskriva fler risker. Ni måste ange minst en risk, och ni kan ange max ange tre stycken.

Flik 5. Budget

I det här avsnittet ska ni fylla i uppgifter om sökt budget och övrig ekonomi. Under de två första delkapitlen ska ni endast fylla i intäkter och kostnader som har med verksamhetsbidraget att göra. I budgetens tredje delkapitel ska ni redovisa övriga intäkter för er organisation.

Intäkter: Totalt sökt verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten

I den här rutan summeras det totala verksamhetsbidraget som ni söker från oss. Beloppet summeras automatiskt baserat på de belopp ni angivit under flik 4. Notera att summorna under delmålen ska anges i jämna tusental, vilket betyder att totalsumman som anges här även ska vara i jämna tusental. Det betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet, till exempel 250 000.

Eftersom siffran summeras automatiskt behöver ni inte ange något här, men dubbelkolla att beloppet stämmer. Om beloppet inte stämmer ändrar ni under delmålen under flik 4.

Kostnader: Detaljerad budget

Här anger ni de kostnader som ni ska använda verksamhetsbidraget till. Ni anger kostnaderna i en tabell.

Kostnaderna ska anges i jämna tusental, till exempel 1 000. Klicka på knappen "Spara ansökan" för att uppdatera summerade värden. Dessa summeras automatiskt.

Det är viktigt att uppgifterna fylls i noggrant och baserat på ett detaljerat underlag. Undvik att fylla i budgeten med schablonkostnader. Dela till exempel inte upp den totala budgeten med samma belopp per delmål. Vid återrapporteringen av hur verksamhetsbidraget har använts utgår Folkhälsomyndigheten från de uppgifter som lämnats i budgeten eller en senare reviderad version av budgeten.

Ange endast kostnader som ni vill finansiera med det sökta bidraget. De medel som ni söker ska vara särredovisade i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från organisationens övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. Det kan underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

För att summera inlagda värden klicka på "Spara ansökan". Summan för kostnader måste vara samma som summan för det intäkter, det vill säga det totalt sökta bidraget som anges i föregående fråga. Det går endast att skicka in ansökan om dessa visar samma belopp.

Administration

Administration innebär exempelvis telefoni, porto, försäkring eller bankkostnader. Dessa kostnader ska specificeras per kostnad om möjligt. Observera att administrativa kostnader ska specificeras i en bilaga.

Externa tjänster

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, till exempel utvärdering, konsulter, föreläsare och utbildningar som ingår i verksamheten ni söker medel för.

Investeringar eller inköp

Här fyller ni i eventuella inköp eller investeringar kopplade till verksamheten som ni söker medel för. Till exempel dataprogram eller annan utrustning som är kopplad till bidraget. Reparationer av utrustning får inte finansieras av bidraget.

Lokal

Här fyller ni i beräknade lokalkostnader som ni planerar att finansiera med verksamhetsbidraget. Ange kostnad för egen lokal och omkostnader, till exempel städning. Reparationer av lokal får inte finansieras av bidraget. Vid återrapporteringen kan vi begära in kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag för den del av kostnaden som rör det sökta bidraget. I en senare fråga kommer ni att behöva förtydliga lokalkostnaderna ytterligare.

Materiel och utrustning

Här fyller ni i kostnader för material och utrustning som avser verksamheten som organisationen ansöker om medel för. Detta kan till exempel vara tryckkostnader för material, kontorsmaterial eller mobiltelefon. Samtliga inköp ska kunna verifieras och särredovisas i bokföringen.

Resor och logi

Här fyller ni i summan för planerade resor och logi. Resor och logi ska vara tydligt kopplade till aktiviteter i ansökan. Precis som alla andra aktiviteter måste resor som finansieras av statsbidraget via förordningen (2018:596) vare relaterade till förordningens syften, det vill säga

 • förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser på området
 • skapa öppenhet om hivinfektion och aids och motverka diskriminering mot människor som lever med hiv eller aids och deras anhöriga.

Resor som handlar om kompetensutveckling beviljas endast om de på ett tydligt sätt hör ihop med aktiviteter som planeras under verksamhetsåret.

För internationella resor behöver ni skicka med en bilaga till ansökan där ni redogör för kostnaderna som har finansierats med hjälp av bidraget (till exempel hotell, resa, traktamente), program, syfte och resultat med resan. Folkhälsomyndigheten tillåter deltagande för max två personer per internationell resa. Kostnaderna ska kunna styrkas i efterhand.

Vi uppmanar organisationer att utgå från det miljömässigt mest hållbara resesättet, samt att i möjligaste mån delta digitalt i evenemang som sker internationellt eller långt bort.

Personal inklusive sociala avgifter

Här fyller ni i den personalkostnader som ni planerar att finansiera med verksamhetsbidraget. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader såsom arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in. Kostnadsfria eller subventionerade måltider till personal får inte finansieras av bidraget. I en senare fråga kommer ni att behöva förtydliga lönekostnaderna ytterligare.

Revisor

Här fyller ni i eventuella kostnader för extern revisor. Om er organisation får bidrag som uppgår till minst fem prisbasbelopp ska ni använda en godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden. Om bidraget är lägre än fem prisbasbelopp kan ni välja att antingen använda en auktoriserad revisor eller låta er förtroendevalda revisor i organisationen hantera uppdraget.

Övriga intäkter för verksamhetsåret

I den här delen beskriver ni i en tabell eventuella övriga intäkter, till exempel ekonomiskt stöd från andra finansiärer såsom myndighet, kommun, stiftelse eller förening. Det kan även röra sig om intäkter i form av medlemsavgifter, aktivitetsintäkter eller annat. Aktivitetsintäkter kan till exempel vara inträden, insamlingar eller caféverksamhet. Om organisationen får lönebidrag ska det också fyllas i här, både som antal tjänster (specificeras under syfte) samt total summa lönebidrag. Övriga intäkter kan till exempel handla om hyresintäkter. Ni ska även ange vad ni ska använda bidraget eller inkomsten till.

Ange även bidrag som ni har sökt men inte än har fått beviljat, och kommentera i så fall detta i sista kolumnen.

Tabell 1: Exempel på andra bidragsgivare.
Bidragsgivare eller inkomstkälla Typ av stöd eller inkomstkälla Belopp i kronor Syfte
Socialstyrelsen Projektbidrag 200 000 Bedriva projekt om pojkars psykiska hälsa (inte än beviljat)
Aktivitetsintäkter Caféverksamhet 5 000 Finansiera grundverksamhet

Fördelning av kostnader för personal och lokal

I den här delen specificerar ni kostnader för personal och lokal. Syftet är att vi ska kunna få en bild över hur bidraget används till löne- och lokalkostnader, eftersom de ofta utgör en relativt stor del av budgeten.

Personalkostnader som bidraget finansierar

Här fyller ni i den totala summan som ni planerar att använda för personalkostnader. Personalkostnader inkluderar arbetsersättning eller lön, semesterersättning och lönebikostnader såsom arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in. I den här posten räknar ni alltså in den ersättning ni ger till personer som på något sätt ger av sin tid för att genomföra aktiviteterna.

Exempel: En projektledare, 28 000, 100 procent, 12 månader, 336 000 kronor.

Lokalkostnader som bidraget finansierar

Här fyller ni i den totala summan som ni planerar att använda frånverksamhetsbidraget för lokalkostnader. Uppge i kronor den totala summan från bidraget som ni avser lägga på lokalkostnader, samt hur stor andel av den totala lokalkostnaden under året som det motsvarar. Om ni till exempel avser att lägga 30 000 kronor av bidraget på en lokal som har en årskostnad på 300 000 kronor, motsvarar det 10 procent av finansieringen av lokalen. I så fall skriver ni: 30 000 kronor, 10 procent.

Folkhälsomyndigheten tillåter endast 100 procent finansiering av lokal genom statsbidraget om lokalen endast är till för den verksamheten som bidraget finansierar.

Flik 6. Bilagor

Ni ska ha bilagorna som separata dokument. Bilagorna laddas med fördel upp digitalt. Om ni inte har dem digitalt kan ni skicka dem till Folkhälsomyndigheten per post, se adressen under fliken ”Skicka in ansökan”. I ansökningsblanketten anger ni om bilagorna skickas in digitalt eller per post.

Vilka bilagor ni ska ladda upp listas nedan. Bilaga 1-5 är obligatoriska för alla organisationer, och bilagorna som listas sedan är endast obligatoriska under de specificerade omständigheterna. Namnge bilagorna enligt benämningen i listan nedan. Endast obligatoriska bilagor ska bifogas ansökan, alltså inget annat än de som listas nedan.

Om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare skriver ni det som kommentar på frågan om kommentar om bilagorna. Ange i så fall vilket datum ni kommer att skicka bilagorna oss.

Följande bilagor är obligatoriska:

Organisationens aktuella stadgar och stiftelseurkund

Det betyder organisationens egna föreskrifter för verksamheten. Dessa bör vara daterade så att det framgår när de antogs.

Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen

Detta innebär årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen inklusive deras befattning, samt vem eller vilka som är firmatecknare.

Verksamhets­ eller förvaltningsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning

Beroende på hur stor organisationen är ska en verksamhets- eller förvaltningsberättelse bifogas för föregående verksamhetsår. Enförvaltningsberättelse är en del av en årsredovisning. Större organisationer är skyldiga att göra årsredovisningar. Förvaltningsberättelsen beskriver viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av organisationens verksamhet, ställning och resultat. Balans- och resultaträkningen behöver godkännas på årsmötet.

En verksamhetsberättelse är samma sak som förvaltningsberättelse, men görs av mindre föreningar. En verksamhetsberättelse skrivs vanligtvis av föreningens sekreterare och skildrar den verksamhet som föreningen har bedrivit under ett verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska även innehålla en balans- och resultaträkning över organisationens ekonomi. Årsmötet ska godkänna verksamhetsberättelsen. Om ni beviljas medel kommer ni att i slutet av verksamhetsåret behöva bifoga en förvaltnings- eller verksamhetsberättelse.

Ni måste göra en ekonomisk redovisning. Detta görs i form av en resultatrapport från ert ekonomisystem. För att vi ska kunna granska ordentligt behöver medlen från statsbidraget vara särredovisade i resultatrapporten. Vi måste kunna följa vilka kostnader i resultatrapporten som hör till vilka budgetposter i återrapportens budget (såsom personal, externa tjänster eller lokal).

Revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår

Om statsbidraget som söks är fem prisbasbelopp eller högre ska revisionsberättelsen vara gjord av en auktoriserad eller godkänd revisor som finnas registrerad hos revisorsinspektionen. Om bidraget är under fem prisbasbelopp kan revisorsberättelsen vara gjord av en förtroendevald revisor.

Treårsplan som organisationen har antagit

För projektbidrag är treårsplanen en form av projektplan som beskriver projektets utveckling under dess gång (max tre år), eller fortlevnad efter att projektet har avslutats. Det bör även framgå hur ni planerar att följa upp arbetet. Treårsplanen ska avse sökt bidragsår och två år till, innan eller efter det sökta bidragsåret.

Följande bilagor är obligatoriska under vissa omständigheter:

Specifikation av administrativa kostnader

Om ni söker bidrag för administrativa kostnader ska dessa specificeras i en bilaga. Det betyder att ni i en separat bilaga listar vad de administrativa kostnaderna består av. I ansökans budget anger ni klumpsummor för de administrativa kostnaderna.

Specifikation av internationell resa

Om ni söker bidrag för konferenser och studieresor utanför Sverige ska deltagandet specificeras genom en bilaga. Av bilagan ska det framgå: kostnaderna som har finansierats med hjälp av bidraget (till exempel hotell, resa, traktamente), program, syfte och resultat med resan. Folkhälsomyndigheten tillåter deltagande för max två personer per internationell resa. Resor bör i möjligaste mån utgå från det miljömässigt mest hållbara resesättet.

Bilaga om testningsverksamhet

Om ni planerar testningsverksamhet som ni inte redan har informerat Folkhälsomyndigheten om behöver ni bifoga en bilaga om den testningsverksamheten. I bilagan ska ni beskriva följande:

 • Vilka infektioner ni testar för.
 • Vilken typ av tester avser ni avser att använda. Till exempel snabbsvarstest eller test som skickas till labb. Specificera om det är olika tester för olika infektioner.
 • Vilken utbildning testpersonalen har.
 • För att upprätthålla kvaliteten på testerna och handhavande behövs regelbunden kontroll. Ni bör i er kvalitetskontroll samarbeta med ett kvalitetssäkrande labb, främst vad gäller hivtestning. Redogör för hur detta är organiserat.
 • En etablerad kontakt med en STI-mottagning för stöd och utbildning och möjlighet till snabb uppföljning vid ett positivt provsvar bör finnas. Redogör för detta samt för era rutiner vid positivt provsvar.
 • Redogör för hur testningsverksamheten är förankrad inom region/smittskydd. Inkom med kontaktuppgifter till kontaktperson och klinik på regionen/smittskyddet. Ni ska kunna inkomma med dokumentation på förankringen om Folkhälsomyndigheten efterfrågar det.

Flik 7. Övrig information

Slutligen kan ni fylla i eventuella övriga kommentarer eller information. Fältet är valfritt att fylla i.

Flik 8. Skicka in ansökan

Det sista steget i ansökningsprocessen och innebär att ni skickar in er ansökan. Ansökan slutförs i följande två steg:

 • Steg 1: Kontrollera att alla uppgifter i er ansökan är korrekta innan ni skickar in ansökan. Acceptera därefter villkoren och klicka på knappen ”Skicka ansökan”. Den digitala ansökan och digitala bilagor skickas därmed till Folkhälsomyndigheten.
 • Steg 2: Klicka på knappen ”Skriv ut exemplar för undertecknande”. Därefter ska behörig firmatecknare skriva under ansökan. Ett original av blanketten skickas per post till: Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.

Ansökan ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 1 september 2024. Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

När ni har skickat in er ansökan får ni ett ärendenummer hos oss på Folkhälsomyndigheten, ibland förkortat änr. Ärendenumret är det nummer som visas högst upp till höger på er ansökan. I ert ärendenummer samlas och diarieförs dokumentation som är viktig för ert ärende hos oss.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om innehållet i ansökan, hänvisa till ert ärendenummer när ni kontaktar oss:

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Vid tekniska frågor eller problem, ange vilket bidrag ni ansöker och vilket konto som används vid inloggning när ni kontaktar oss:

bidrag@folkhalsomyndigheten.se