Syftet med bidraget

Organisationsbidrag kan sökas för arbete som syftar till att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.
Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Bidraget kan sökas av organisationer som arbetar med sådan verksamhet.

Organisationsbidrag – finansierar organisationers huvudsakliga verksamhet och är ett basbidrag för organisationens existens

Ansökan

Organisationsbidrag söks digitalt via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 1 september 2020.

Läs anvisningar och hjälptext innan ni fyller i uppgifterna.

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten, för sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Besked om beslut lämnas i januari 2021.

Till ansökan om organisationsbidrag för riksorganisationer 2021

Anvisningar och hjälptext om organisationsbidrag för riksorganisationer 2021 (PDF, 616 kB)

Vem kan söka?

Organisationsbidrag kan enligt förordningen lämnas till en ideell organisation som uppfyller följande krav:

 • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål
 • är en riksorganisation (se särskild information om riksorganisation nedan)
 • har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer
 • bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara eller blodburna sjukdomar
 • har bedrivit sådan verksamhet som anges i punkt 4 under minst två år
 • har en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp.

Om det finns särskilda skäl kan en organisation få dispens från kraven under punkt 2 och 5. När Folkhälsomyndigheten bedömer om det finns särskilda skäl för dispens tittar vi särskilt på om det finns ett behov av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.

Riksorganisation

När Folkhälsomyndigheten bedömer om en organisation är en riksorganisation eller om det finns skäl för att lämna dispens för detta villkor tittar vi särskilt på om

 • organisationen har lokalavdelningar eller medlemsorganisationer i flera län
 • organisationen har genomfört aktiviteter inom förordningens definierade insatsområden i flera län under de senaste två åren
 • organisationen har genomfört aktiviteter inom förordningens definierade insatsområden med deltagare från fler än tre län under de senaste två åren
 • aktiviteterna som genomförts respektive planeras främst äger rum i Sverige.

Ta del av Folkhälsomyndighetens övergripande villkor i samband med ansökningsförfarandet.

Bedömningsprocess i flera steg

Folkhälsomyndigheten gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån:

 • att ansökningarna uppfyller villkoren enligt förordningen (2006:93)
 • att ansökningarna uppfyller kraven på ansökan enligt de anvisningar som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömningsgrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden.

Efter att bedömningsgruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tas ett förslag till fördelning fram. Förslaget ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.
Redovisning av organisationsbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Kostnader för resor och deltagande i konferenser ska kunna styrkas i efterhand och man bör använda sig av billigaste och mest kostnadseffektiva alternativ.

Revisorskrav

Organisationens revisor ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Om bidraget uppgår till minst fem prisbasbelopp (236 500 kronor för år 2020) ska intyget lämnas av godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden. Om bidraget uppgår till mindre än fem prisbasbelopp ska antingen en auktoriserad eller en förtroendevald revisor användas.
Här kan du läsa mer om Redovisning av medel.

Utbetalning av ekonomiskt bidrag

En första utbetalning av ekonomiskt bidrag sker i nära anslutning till beslut om bidrag. Resterande utbetalningar av ekonomiskt bidrag sker i förskott med en fjärdedel per kvartal.