Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 21 miljoner kronor till 15 organisationer.

Här finns listan över riksorganisationer som beviljats organisationsbidrag.

Beslut om vilka som beviljats organisationsbidrag för 2020

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2020 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor hittar du kontaktuppgifter i kontaktrutorna.

Alla bidrag ska redovisas

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av organisationsbidrag för år 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2021.

Relaterad information

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar