Syftet med bidraget

Projektbidrag kan sökas för arbete som syftar till att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom området.

Bidraget ska användas till arbete inom följande områden:

 • utbildning
 • information
 • opinionsbildning
 • olika former av stödjande socialt arbete

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. En slutprodukt behöver inte avse till exempel ett informationsmaterial, en framtagen metod eller film utan kan också vara genomförda utbildningar och socialt stödjande insatser. Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer i hela landet förutom i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Ansökan

Projektbidrag söks digitalt via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 1 september 2020.

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten, för sent inkommen ansökan avvisas alltid. Meddela om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare.

Besked om beslut lämnas i januari 2021.

Till ansökan om projektbidrag till regionala och lokala organisationer 2021

Anvisningar och hjälptext för ansökan om projektbidrag till regionala och lokala organisationer 2020 (PDF, 843 kB)

Vem kan söka?

Projektbidrag kan enligt förordningen lämnas till en ideell organisation som uppfyller följande krav:

 1. är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål
 2. bedriver arbete i syfte att:
  • förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar
  • stärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser genom utbildning, information, opinionsbildning och olika former av stödjande socialt arbete
  • skapa öppenhet om hivinfektion och aids
  • motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.
 3. tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde
 4. är regionalt eller lokalt förankrad och verksam på regional eller lokal nivå i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering
 5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering
 6. har bedrivit sådan verksamhet som anges i punkt 2 under minst två år
 7. har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp
 8. utformar sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Om det finns särskilda skäl kan en organisation få dispens från kraven under punkt 6. När Folkhälsomyndigheten bedömer om det finns särskilda skäl för dispens tittar vi särskilt på om det finns ett behov av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.

Ta del av Folkhälsomyndighetens övergripande villkor i samband med ansökningsförfarandet.

Bedömningsprocess i flera steg

Folkhälsomyndigheten gör en första bedömning av alla ansökningar utifrån

 • att de uppfyller villkoren enligt förordningen (2018:596)
 • att de uppfyller kraven på ansökan enligt de anvisningar som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

De ansökningar som uppfyller kriterierna går sedan vidare till en intern bedömningsgrupp sammansatt av utredare med sakkunskap inom relevanta områden. Bedömningsgruppen tittar på:

 • relevans av föreslagna insatser
 • genomförbarhet
 • uthållighet.

Relevans

Vi bedömer om:

 • projektet är relevant utifrån förordningens syfte
 • det finns en koppling mellan problemanalys och planerad verksamhet
 • valda målgrupper är relevanta i förhållande till behov inom förordningens område
 • projektet är tidsbegränsat, avgränsat från ordinarie verksamhet och resulterar i en slutprodukt/slutresultat.

Genomförbarhet

Vi bedömer om:

 • projektet mål, delmål, aktiviteter och förväntat resultat är tydligt beskrivet, mätbara och hänger ihop på ett trovärdigt sätt
 • projektet når ut till relevanta målgrupper
 • planen för uppföljning är tydlig, genomarbetad och realistisk
 • organisationen har tillräcklig kompetens och kapacitet för projektet
 • budgeten är realistisk.

Uthållighet

Vi bedömer om:

 • riskanalysen är genomarbetad och realistisk
 • eventuell tidigare redovisning visat på goda resultat och organisatoriskt lärande.

Om de ekonomiska ramarna inte räcker till för alla ansökningar som uppfyller kraven ovan bedömer Folkhälsomyndigheten ansökan utifrån hur den står sig i konkurrens med övriga ansökningar.

Efter att bedömningsgruppen gjort sina bedömningar, och lämnat en preliminär rekommendation till beslut, tas ett förslag till fördelning fram. Förslaget ska godkännas i stigande chefsled med ett slutligt godkännande av myndighetens generaldirektör.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av projektbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för projektredovisning och ekonomisk redovisning.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.
Kostnader för resor och deltagande i konferenser ska kunna styrkas i efterhand och man bör använda sig av billigaste och mest kostnadseffektiva alternativ.

Revisorskrav

Organisationens revisor ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Om bidraget uppgår till minst fem prisbasbelopp (236 500 kronor för år 2020) ska intyget lämnas av godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden. Om bidraget uppgår till mindre än fem prisbasbelopp ska antingen en auktoriserad eller en förtroendevald revisor användas.
Här kan du läsa mer om Redovisning av medel.

Utbetalning av ekonomiskt bidrag

En första utbetalning av ekonomiskt bidrag sker i nära anslutning till beslut om bidrag. Resterande utbetalningar av ekonomiskt bidrag sker i förskott med en fjärdedel per kvartal.