Syftet med medlen är att skapa förutsättningar för samverkan på regional nivå och utveckla det hiv och STI-förebyggande arbetet i Sverige samt vara ett led i att uppnå målen i regeringens nationella strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Folkhälsomyndigheten fördelar högst 1 miljon kronor totalt.

Ansökan

Länk till Ansökningsformulär (Word, 65 kB)

Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare eller behörig företrädare. Handlingar ska bifogas som styrker att firmatecknare eller behörig företrädare har rätt att underteckna ansökan. Organisationens aktuella stadgar ska bifogas (gäller ideella organisationer).

Ansökan ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2019.

 • Ett underskrivet original av ansökan skickas med post till:
  Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
 • Bilagor skickas till ovanstående adress eller med e-post till: statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Vilka kan ansöka om bidrag

Folkhälsomyndigheten riktar sin inbjudan till aktörer inom området hiv och STI-prevention till exempel landsting, kommuner, kunskapsnätverk och ideella organisationer.

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.

Myndighetens övergripande villkor

Bidrag kan sökas för

 • Projektmedel kan endast användas till enstaka arrangemang såsom konferenser.
 • Fokus för arrangemangen ska vara samverkan.
 • Insatsen ska utgå från den nationella strategin för hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
 • Insatsen ska främst rikta sig till aktörer inom området hiv och STI-prevention till exempel landsting, kommuner, kunskapsnätverk och ideella organisationer.

Projektmedel avser kalenderåret 2019.

Inkomna ansökningar kommer att bedömas utifrån myndighetens uppdrag samt följande prioriteringar:

 • relevans
 • ekonomiskt utrymme
 • arrangemang där flera aktörer samverkar kring planering och genomförande
 • regional förankring.

Bedömningen sker i konkurrens med övriga ansökningar och utifrån ansökans relevans i förhållande till de angivna prioriteringarna, kvalitet och genomförbarhet. Folkhälsomyndigheten avser att meddela beslut under april 2019.

Redovisning

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla sökanden som har fått bidrag om hur och när verksamhet och ekonomi ska redovisas. Preliminärt ska 2019 års medel redovisas senast den 1 mars 2020.

De resultat och erfarenheter som projekten genererar kan komma att publiceras i Folkhälsomyndighetens egna rapporter eller på webbplatsen.