Kvalitativ fördjupningsstudie

Fördjupningsstudien ska enligt uppdraget:

 1. genomföras med kvalitativa intervjuer och ska ses som ett komplement till de studier som Folkhälsomyndigheten genomförde under åren 2015–2016 kring personer med transerfarenhet och deras behov,
 2. innehålla förslag till insatser som kan minska den psykiska ohälsan samt förebygga suicid hos transpersoner,
 3. särskilt beakta unga transpersoners behov.

Folkhälsomyndigheten kommer att välja lämplig genomförare utifrån en bedömning baserat på nedan angivna krav och kriterier. Ett detaljerat uppdrag samt projektplan utarbetas därefter i samverkan mellan utsedd genomförare och Folkhälsomyndigheten.

Krav vid bedömning av intresseanmälan för fördjupningsstudien

 • Projektansvarig ska vara disputerad
 • Den som ska genomföra intervjuerna ska ha erfarenhet av kvalitativ metod

Kriterier för bedömning av intresseanmälan för fördjupningsstudien

Inkomna ansökningar kommer att samlat bedömas, i konkurrens med övriga intresseanmälningar, enligt följande kriterier:

 • Studiedesign och metod
 • Relevans
 • Tänkt utfall utifrån budget
 • Kompetens och erfarenhet hos den sökande vad gäller främst kvalitativ metod men även arbete med personer med transerfarenhet, unga informanter, psykisk hälsa och suicidprevention.

Anvisningar för intresseanmälan

Sökande ska i sin intresseanmälan ange följande:

 • Bakgrund (max 200 ord)
 • Syfte/frågeställningar (max 200 ord)
 • Metod/studiedesign (max 400 ord)
 • Tidsplan
 • Översiktlig budget
 • Projektmedarbetare
 • Erfarenhet av arbete fördjupningsstudiens angivna område (max 200 ord)

Omfattning

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda högst 1 miljon kronor för 2017 och 1 miljon kronor för 2018 inklusive lönekostnader för myndigheten. Medlen kommer att fördelas för 2018 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte.

Arbetet ska ske i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten och resultera i en skriftlig rapport på svenska där resultatet presenteras i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Eventuellt finns också möjlighet att tillsammans med Folkhälsomyndigheten publicera artiklar på materialet.

Folkhälsomyndigheten kommer att ha äganderätt till material, analyser och resultat.

Återrapportering

Fördjupningsstudien ska delrapporteras vid överenskomna tidpunkter med Folkhälsomyndigheten och slutrapporteras och redovisas ekonomiskt till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2019.

Utlysning

Sista ansökningsdag: 21 november 2017.

Ansökan skickas till:

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se
med kopia till tommy.eriksson@folkhalsomyndigheten.se

Ange diarienummer: 03394-2017-6.1