Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.

Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Vad händer nu?

Ansökan är nu stängd. Myndigheten kommer att bedöma kvaliteten i inkomna ansökningar och beviljar den eller de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet med utlysningen.
Beslut om statsbidrag meddelas i början av februari 2018. Tilldelade medel får användas retroaktivt från 1 januari 2018.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i februari 2018

Vilken eller vilka organisationer som får medel för 2018 kommer vi att meddela i början av februari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en sammanställning på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess, samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

Redovisning

De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2018. Redovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 15 februari 2019.

Läs mer

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020