Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.

Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Beslut om organisations- och verksamhetsbidrag

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 5 miljoner kronor.

Beviljade medel (PDF, 110 kB)

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2018. Återredovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 15 februari 2019.

Läs mer

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Regleringsbrev 2018 (PDF, 147 kB)

Hjälptext för utlysning av medel för organisations- och verksamhetsbidrag (PDF, 285 kB)