Organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa för 2019 är nu klar.

Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.
Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Beslut om organisations- och verksamhetsbidrag

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 5 miljoner kronor.

Beviljat bidrag 2019

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2019. Återredovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 15 februari 2020.

Läs mer

Regleringsbrev 2019

Gå till toppen av sidan