Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 11 oktober 2018. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i januari 2019.

Relaterad läsning

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Vilka kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som arbetar med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.

Myndigheten kommer att bedöma kvaliteten i inkommen ansökan och beviljar den eller de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet med utlysningen.

Att söka bidrag – övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Omfattning

Folkhälsomyndigheten utlyser 5 000 000 kronor för verksamhetsåret 2019. Medel kommer att fördelas under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel i detta syfte.

Redovisning

Organisationer som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer under september 2019 att skicka ut anvisningar och underlag för organisations- och verksamhetsredovisning samt ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 13 februari 2020.