Organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 15 februari 2020.

Redovisning av 2019 års medel avseende organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2019 ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast 15 februari 2020.

Blankett för redovisning skickas per mejl till berörd organisation.

Syfte

Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.

Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Beslut om organisations- och verksamhetsbidrag

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 5 miljoner kronor.

Beviljat bidrag 2019

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Regleringsbrev 2019

Gå till toppen av sidan