Organisationsbidraget kan sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att förebygga skadeverkning av spel om pengar och har bedrivit verksamheten under minst två år.

Bidraget är inriktad för att stödja organisationerna och deras arbete med utbildning, opinionsbildning och informationsinsatser eller olika former av stödjande social verksamhet och att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Förordningen är gemensam för statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket och mot överdrivet spelande (SFS 2015:456).

Ansökan

I år blir ansökan digitalt, ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september 2018. Du kan när som helst välja att spara dokumentet och återuppta ansökan vid ett annat tillfälle. Läs igenom dina svar och kontrollera att all information som du vill förmedla finns med.

Digitalt ansökningsformulär

Att söka bidrag: Övergripande villkor för statsbidrag

Läs hjälptexten (PDF, 246 kB) och är något oklart får du gärna kontakta oss med frågor innan den 30 september 2018.

Vilka kan söka bidrag?

Medel kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till ideella organisation som uppfyller följande förutsättningar:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom området spel om pengar och bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • inte erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Bedömning av ansökan

Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar. Organisationen ska ha en tydlig mål.- och resultatstyrning av verksamheten. Myndigheten bedömer kvalitén i ansökan och förordar de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna att uppfylla förordningens syfte.

Beslut

Beslut om fördelning av medel för 2019 meddelas i januari 2019

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Medel som inte förbrukats inom det kalenderår ansökan avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning

Organisationer som fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2019 att skicka ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Redovisning av organisationsbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast 30 april 2019.