Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att arbeta tobaksförebyggande och som har bedrivit verksamhet i minst två år.

Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (PDF, 31 kB)

Beslut om vilka som erhållit organisationsbidrag för verksamhetsåret 2017

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2017 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 6 miljoner till nio organisationer.

Beviljade medel för 2017

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret Anvisningar för återrapporteringen avseende 2016 års medel skickas ut till organisationerna 2017-02-28.

Nästa ansökningsperiod påbörjas 31 maj 2017

Ansökningshandlingarna för organisationsstöd för verksamhetsåret 2018 kommer att finnas tillgängliga på webben 31 maj 2017 och ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 september 2017.