Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att arbeta tobaksförebyggande och som har bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 6 miljoner till 10 organisationer.

Beviljade medel 2018 (PDF, 119 kB)

Tilläggsbeslut

För att uppnå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025 behövs det tobaksförebyggande arbetet förstärkas ytterligare. Folkhälsomyndigheten har därför fått i uppdrag att fördela ytterligare medel till ideella organisationer som erhållit organisationsbidrag för tobaksförebyggande arbete för år 2018.

Folkhälsomyndigheten har enligt Uppdrag S2018/04212/FS (delvis) fördelat ytterligare medel till ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande och tidigare erhållit organisationsbidrag 2018 enligt förordningen 2025:456 om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.

Beviljade medel 2018 - tilläggsbeslut (PDF, 117 kB)

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av 2018 års medel

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Om er organisation fick tilläggsmedel under september behöver ni inkludera dessa i er redovisning.

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan uppgifterna fylls i. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga. Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället.

Klicka här för att redovisa 2018 års medel