Vilka kan söka bidrag?

Medel kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till ideella organisation som uppfyller följande förutsättningar:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom tobaksområdet och bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • inte erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs

Folkhälsomyndigheten avser att fördela 6 miljoner kronor. Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2021.

Beslut om fördelning

Beslut om fördelning av medel för 2021 meddelas i januari 2021.

Utbetalning av organisationsbidrag till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2021.

Redovisning

Organisationer som fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2022 att skicka ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel 2021. Redovisning av organisationsbidrag 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast 30 april 2022.