Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning 2015:456 om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet inriktad mot överdrivet spelande, till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska tobaksbruket i Sverige. Folkhälsomyndigheten avser att fördela 6 miljoner kronor. Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2021.

Ansökan

Börja i god tid med att fylla i det digitala ansökningsformuläret:

Ansökan görs online via webbformulär

Sista ansökningsdag är 30 september 2020. Du kan när som helst välja att spara dokumentet och återuppta ansökan vid ett annat tillfälle. Innan du påbörjar din ansökan behöver du skapa ett konto alternativt att du använder det konto som du har skapat sen tidigare.

Läs hjälptexten nedan och är något oklart får du gärna kontakta oss med frågor innan den 30 september 2020.

Anvisningar och hjälptexter till ansökan om organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet 2021 (PDF, 294 kB)

Läs igenom dina svar och kontrollera att all information som du vill förmedla finns med.

Skicka in ansökan

Din digitala ansökan ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 september 2020. Det innebär att du måste ha klickat på länken "Skicka in" senast klockan 24.00. För sent inkommen ansökan avvisas alltid. Blankett för underskrift ska skrivas ut och undertecknas av behörig firmatecknare. Ett undertecknat original av blanketten skickas med post till Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.

Vilka kan söka bidrag?

Medel kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till ideella organisationer som uppfyller följande förutsättningar:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom tobaksområdet och bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • inte erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs

Att söka bidrag

Övergripande villkor för statsbidrag

Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar. Organisationen ska ha en tydlig mål.- och resultatstyrning av verksamheten. Myndigheten bedömer kvalitén i ansökan och förordar de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna att uppfylla förordningens syfte.

Beslut om fördelning av medel för 2021 meddelas i januari 2021.

Utbetalning av organisationsbidrag till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Medel som inte förbrukats inom det kalenderår ansökan avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning

Organisationer som fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2022 att skicka ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel. Redovisning av organisationsbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast 30 april 2022.