Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning (SFS 2015:456) till ideella organisationer på riksnivå vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige.

Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2018.

Förordning (SFS 2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (PDF, 31 kB)

Ansökan

Hjälptext för ansökan om organisationsbidrag (PDF, 64 kB)

Sista ansökningsdag var den 30 september 2017.

Ansökan skickas med post till Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund

Vilka kan söka bidrag?

Medel kan lämnas till ideella organisation som uppfyller följande förutsättningar:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom området spel om pengar och som har bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • inte erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs

Att söka bidrag: Övergripande villkor för statsbidrag

Ansökningsförfarandet

Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar. Organisationen ska ha en tydlig mål.- och resultatstyrning av verksamheten. Mål aktiviteter och förväntat resultat ska vara tydligt beskrivet i ansökan. Myndigheten bedömer kvalitén i ansökan och förordar de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna att uppfylla förordningens syfte.

Beslut om fördelning av medel för 2018 meddelas i januari 2018.

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Medel som inte förbrukats inom det kalenderår ansökan avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning

Organisationer som fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts senast den 30 april året efter bidragsåret.

Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2018 att skicka ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel för 2017 Redovisning av organisationsbidrag 2017 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast 30 april 2018.

Läs mer

Beviljade medel 2017