Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är arbeta för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Organisationerna ska även bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner till tre organisationer.

Beviljade medel 2018 (PDF, 120 kB)

Tilläggsbeslut

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fördela ytterligare organisationsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete kring spel om pengar och som ansökt om och beviljats medel under 2018 i enlighet med förordningen (2015:456). I det nya uppdraget framgår att organisationernas arbete behöver förstärkas då det skett en ökning av personer som söker hjälp hos dem, efter att kommunerna fick ett tydligare ansvar för förebyggande arbete kring spelproblem.

Folkhälsomyndigheten har därmed, i enlighet med uppdrag S2018/04212/FS (delvis), fördelat ytterligare medel till organisationer som bedriver förebyggande arbete kring spel om pengar och tidigare erhållit organisationsbidrag 2018 enligt förordningen 2025:456 om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.

Beviljade medel 2018 - tilläggsbeslut (PDF, 113 kB)

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av 2018 års medel

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 30 april året efter bidragsåret. Om er organisation fick tilläggsmedel under september behöver ni inkludera dessa i er redovisning.

Återredovisning avseende fördelning av 2018 års medel ska göras digitalt. Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formuläret innan uppgifterna fylls i. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga. Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället.

Klicka här för att redovisa 2018 års medel

Blankett för underskrift skrivs ut under flik med rubriken "Skicka in". Ett undertecknat original skickas med post till: Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.

Vid frågor om innehållet gällande återredovisning spel, skicka ett e-postmeddelande till Jyotsna Chulki, se kontaktruta.

Vid tekniska frågor, skicka ett e-postmeddelande till arbetsgruppen, se kontaktruta.