Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är arbeta för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Organisationerna ska även bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner till tre organisationer.

Beviljade medel 2018 (PDF, 120 kB)

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2018 års medel skickas ut till organisationerna under februari 2019.

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 4 juni 2018 då ansökningshandlingarna för organisationsstöd för verksamhetsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga på webben. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 september 2018.

Förordning (SFS 2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (PDF, 31 kB)