Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Statsbidraget har kunnat sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är arbeta för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Organisationerna ska även bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner till tre organisationer.

Beviljade medel 2018 (PDF, 120 kB)

Tilläggsbeslut

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fördela ytterligare organisationsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete kring spel om pengar och som ansökt om och beviljats medel under 2018 i enlighet med förordningen (2015:456). I det nya uppdraget framgår att organisationernas arbete behöver förstärkas då det skett en ökning av personer som söker hjälp hos dem, efter att kommunerna fick ett tydligare ansvar för förebyggande arbete kring spelproblem.

Folkhälsomyndigheten har därmed, i enlighet med uppdrag S2018/04212/FS (delvis), fördelat ytterligare medel till organisationer som bedriver förebyggande arbete kring spel om pengar och tidigare erhållit organisationsbidrag 2018 enligt förordningen 2025:456 om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.

Beviljade medel 2018 - tilläggsbeslut (PDF, 113 kB)

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagarens åtagande

Bidragsmottagaren ska lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Anvisningar för återrapporteringen avseende 2018 års medel skickas ut till organisationerna under februari 2019.

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 4 juni 2018 då ansökningshandlingarna för organisationsstöd för verksamhetsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga på webben. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 september 2018.

Förordning (SFS 2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (PDF, 31 kB)