Syfte med statsbidraget

Syftet med projektbidraget är att stödja ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området. Medel kan även användas till olika projekt som exempelvis kan handla om utbildning, informationsinsatser eller socialt stödjande arbete.

Vilka som kan ansöka

Statsbidrag kan sökas av en ideell organisation som:

  • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och
  • bedriver verksamhet som inte strider mot demokratins idéer, vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat förebyggande arbete inom området suicidprevention. Projektet ska uppfylla följande kriterier:

  1. Projektet ska ha fokus på att förebygga suicid.
  2. Behovet av projektet ska vara väl motiverat och baseras på tydlig problemanalys och relevant kunskapsläge.
  3. Projektet ska ha en tydlig och genomarbetad projektplan (max treårig), innehållande mål, aktiviteter och syftet med projektet. Projektplanen bifogas tillsammans med ansökan.
  4. Projektet ska utvärderas, gärna i samverkan med forskare. En tydlig, genomarbetad plan för utvärdering ska bifogas ansökan.

Villkor för ansökan

Bidraget kan antingen sökas för att starta nya projekt eller för att finansiera redan pågående projekt. Pågående projekt kan vara projekt som tidigare haft finansiering av någon annan aktör och idag står helt eller delvis utan finansiering.

Bidrag söks och beviljas för ett år i taget. Samma projekt kan maximalt beviljas medel tre år i rad. Varje år bedöms inkomna ansökningar i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. Ett beviljande av medel för ett år innebär inte en garanti till fortsatt ekonomiskt stöd vid nästa års utlysning.

Medel att fördela

För år 2023 har myndigheten 10 000 000 kronor att fördela. Av medlen får minst 2 000 000 kronor betalas ut i projektbidrag till ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktade till hbtqi-personer.

Beslut på ansökan

Besluten skickas ut under våren 2023.

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

De organisationer som tar emot statsbidrag ska senast den 30 april 2024 komma in med en återrapportering till myndigheten.

Organisationer som beviljas statsbidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under början av 2024 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

För mer information: Redovisning av medel

Skicka in ansökan

Ansök online (bidrag.folkhalsomyndigheten.se)

Din ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 3 mars 2023. Formulär för underskrift ska skrivas ut, undertecknas av behörig firmatecknare och skickas in till Folkhälsomyndigheten per post via adressen nedan. Formuläret för underskrift blir tillgängligt och fylls i efter att den digitala ansökan skickats in till:

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Läs mer

Anvisningar till projektansökan till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention inklusive insatser till hbtqi-personer 2023 (PDF, 197 kB)